Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở khoa chọ của quá trình muối chua

Được đăng lên bởi hienluong89hn-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Líp : thùc phÈm 1A
Gi¶ng viªn : NguyÔn ThÞ HiÒn

Sinh viªn
chuÈn bÞ
1, TrÇn V¨n
Du
2, Vò ThÞ

Cut hái: Nªu c¬ së khoa häc cña qu¸ trinh muèi chua rau qu¶;
Tr¶ lêi:
I. C«ng nghÖ s¶n xuÊt rau qu¶, muèi chua rau qu¶.
I.1. C¬ së lý thuyÕt cña qu¸ tr×nh muèi chua rau qu¶.
Muèi chua rau qu¶ lµ mét qu¸ tr×nh lª men lactic mµ nguyªn liÖu lµ rau,
qu¶, ®­êng, muèi vµ gia vÞ. Trong qu¸ tr×nh lªm men xÈy ra hµng lo¹t
qu¸ tr×nh trÝch ly hay qu¸ tr×nh thÈm thÊu c¸c chÊt tõ m« bµo thùc vËt,
qu¸ tr×nh t¨ng sinh khèi cña vi sinh vËt( chñ yÕu lµ vi khuÈn lactic), qu¸
tr×nh t¹o axit lactic, qóa tr×nh øc chÕ sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt g©y thèi
bëi c¸c axit lacticn vµ muèi. Qu¸ tr×nh lªn men nµy hoµn toµn lµ lªn men
tù nhiªn g©y ra bëi nhiÒu nhãm vi sinh vËt kh¸c nhau.
Qu¸ tr×nh lªn men xÈy ra qua 3 giai ®o¹n:
+ Giai ®o¹n 1: ®­êng vµ c¸c ch©t hßa tan cã trong dÞch bµo cña m« bµo
thùc vËt ®­îc thÈm thÊu ra ngoµi, nhê vËy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho vi
khuÈn lactic vµ mét sè vi khuÈn kh¸c ph¸t triÓn.

§iÒu dÓ nh×n thÊy lµ trªn bÒ mÆt khèi dich lªn men cã nhiÒu bät khÝ t¹o
thµnh do ho¹t ®éng cña c¸c vi sinh vËt t¹o khÝ. Trong qu¸ tr×nh nµy vi
khuÈn leuconostos men senteroides ph¸t triÓn rÊt m¹nh. C¸c vi khuÈn nµy
sinh axit lactic vµ sinh khÝ, l­îng axit lactic ë giai ®o¹n nµy nhá < 1%.
+ Giao ®o¹n 2: trong qu¸ tr×nh nµy sè l­îng vi khuÈn lactic ®¹t cao nhÊt
vµ axit lactic lµ rÊt nhiÒu pH dÞch lªn men gi¶m nhanh. Trong qu¸ tr×nh
nµy h­¬ng vÞ ®Æc tr­ng cña s¶n phÈm lªn men b¾t ®Çu h×nh thµnh, chÊt l­
îng s¶n phÈm cuèi cïng phô thuéc vµo giai ®o¹n nµy. Cuèi gioai ®o¹n 2
l­îng axit lactic ®6¹t cùc ®¹i vµ t¸c ®éng ng­îc l¹i vi khuÈn lactic, qu¸
tr×nh lªn men chuyÓn sang giai ddoan3.
˚ + Giai ®o¹n3: ë giai ®o¹n nµy vi khuÈn lactic chÕt dÇn trong khi nÊm
sîi vµ nÊm men ph¸t triÓn, do sù ph¸t triÓn nhanh cña nÊm sîi axit lactic
b¾t ®µu gi¶m dÈn tíi sù h­ háng nhanh chãng cña s¶n phÈm. Khèi rau
qu¶ lªn men b¾t ®Çu bÞ c¸c vi khuÈn P g©y thèi. §Î keã dµi giai ®o¹n 3
nªn ®­a s¶n phÈm kÕt thóc ë giai ®o¹n 2 vµo ®iÒu kiÖn l¹nh (2-4oC) hay
dïng hãa chÊt chèng nÊm sîi, nÊm men vµ vi khuÈn g©y thèi th­êng sö
dông axit sorbic vµ tenzoat natri.

I.2: Mét sè c«ng nghÖ muèi chua rau qu¶.
I.2.1: Muèi chua b¾p c¶i.
B¾p c¶i lµ mét lo¹i rau ®­îc trång vµ sö dông nhiÒu ë Viªt Nam. Trong
b¾p c¶i cã protein 1,1-2,3%, tro cã 0,6- 0,7% , ®­êng 2,6-5,3%, vitaminC
cos15-17%, xenluloza:0,6-1,1%.
Tuy nhiªn kh«ng ph¶i c¸c lo¹i b¾p c¶i ®Òu cã thÓ lµm nguyªn liÖu tèt
cho viÖc muèi chua, ®Î muèi chua ph¶i chän...
Sinh viªn
chuÈn bÞ
1, TrÇn V¨n
Du
2, Vò ThÞ
Lùu
3, Hå Sü ý
Líp : thùc phÈm 1A
Gi¶ng viªn : NguyÔn ThÞ HiÒn
Cơ sở khoa chọ của quá trình muối chua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở khoa chọ của quá trình muối chua - Người đăng: hienluong89hn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cơ sở khoa chọ của quá trình muối chua 9 10 409