Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Linh Voi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
48
CHÆÅNG 3
PHÆÅNG PHAÏP TÊNH MAÛCH TUYÃÚN TÊNH HÃÛÚÒNG
ÅÍ CHÃÚ ÂÄÜ XAÏC LÁÛP ÂIÃÖU HOÌA
Ta âaî biãút khi maûch âiãûn laì maûch tuyãún tênh hãûúòng åí chãú âäü xaïc láûp våïi kêch
thêch âiãöu hoìa thç mä hçnh cuía noï chênh laìû phæång trçnh KF 1, 2 daûng âaûi säú phæïc.
ön phaíi nãu nhæîng phæång phaïp âãø giaíi hãû âaûi säú âoï cho ra nhæîng âaïp æïng cuía maûch
âiãûn. Vç maûch KF coï âàûc âiãøm laì coï thãø âo traûng thaïi åí nhæîng yãúu täúút cáúu khaïc nhau
: åí nhaïnh, åí âènh, åí voìng...Vç váûy coïû phæång trçnh tæång æïng våïi caïc biãún nhaïnh,
biãún âènh, biãún voìng nãn coï caïc phæång phaïp giaíi cho tæì
ng biãún.
Chuï yï vç caïc âënh luáût KF daûng phæïc giäúng hãût cho træåìng håüp maûch thuáön tråí
hoàûc maûch coï doìng khäng âäøi. Chè coï khaïc laì khi âoï caïc biãún traûng thaïi vaì caïc toaïn tæí
âãöu laìú thæûc U, I, E, R, g.ûy nhæîng phæång phaïp seî nãu cuîng duìng cho maûch coï
doìng khäng âäøi hoàûc thuáön tråí.
Biãún nhaïnh - phæång phaïp doìng (aïp) nhaïnh.
Maûch coï m nhaïnh, d âènh nãn nãúu láúy biãún laì doìng (aïp) nhaïnh thç säú áøn säú doìng
(aïp) nhaïnh laì m, váûy cáön viãút m phæång trçnh theo biãún laì doìng (aïp) nhaïnh theo caïc
âënh luáût KF1, KF2. Ta viãút âæåüc (d-1) phæång trçnh KF1 theo doìng (aïp) nhaïnh daûng :
=
k
k
.
jI (3-1)
Viãút âæåüc (m-d+1) phæång trçnh KF2 theo doìng (aïp) nhaïnh daûng :
L
.
L
.
L
EIZ
= (3-2)
Hoàûc :
(3-3)
=
=
L
.
L
.
kk
.
k
EU
jUY
út nhiãn âãø viãút caïc phæång trçnh âaûi säú trãn cáön phaíi quy æåïc chiãöu dæång caïc
doìng âiãûn vaì chiãöu dæång caïc voìng.
Giaíi hãû phæång trçnh âaûi säú trãn ta seî âæåüc giaï trë phæïc doìng (aïp) caïc nhaïnh. Coï
doìng (aïp) nhaïnh qua âënh luáût Äm tênh aïp (doìng) cuía nhaïnh.
û phæång trçnh daûng ma tráûn theo biãún doìng nhaïnh :
=
=
nh
.
t
nh
.
nht
nh
.
t
ECIZC
0IA
(3-4)
Vê duû : Láûp hãû phæång trçnh biãún nhaïnh âãø giaíi maûch âiãûn hçnh (h.3-1). Maûch
âiãûn coï d = 3, m = 5.
h.3-1
c
ab
Z
1
Z
3
Z
5
Z
2
Z
4
I
1
.
I
3
.
I
5
.
I
4
.
I
2
.
E
4
.
E
5
.
III
II
I
û phæång trçnh theo daûng
biãún nhaïnh :
Nuït a :
0III
3
.
2
.
1
.
=
E
1
.
Nuït b :
0III
5
.
4
.
3
.
=+
Voìng I :
1
.
2
2
.
1
1
.
EZIZI =+
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa - Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Cơ sở kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở kỹ thuật điện - Người đăng: Linh Voi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cơ sở kỹ thuật điện 9 10 45