Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Linh Voi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
60
CHÆÅNG 4
TÊNH CHÁÚT CÅ BAÍN CUÍA MAÛCH TUYÃÚN TÊNH
Maûch âiãûn xeït laì maûch tuyãún tênh hãûúòng nãn cáön laìm roî tênh cháút cå baín
cuía noï laì tênh tuyãún tênh tæïc laì quan hãû tuyãún tênh giæîa caïc biãún traûng thaïi. Âäúi våïi caïc
biãún âiãöu hoìa, quan hãû naìy âàûc træng båíi nhæîng haìm truyãön âaût aính phæïc. Ngoaìi ra coìn
coï tênh âäúi xæïng, tênh tæång häù, nãn cáön phaíi nàõm tháût væîng âãøûn duûng trong phán
têch, tênh toaïn maûch tuyãún tênh.
Quan hãû tuyãún tênh giæîa caïc biãún
Âënh nghéa :
Caïc biãún traûng thaïi x
1
(t), ..., x
k
(t) goüi laì caïc âaïp æïng liãn hãûïi nhau vaìïi kêch
thêch f
1
(t), ..., f
k
(t) båíi mäüt hãû phæång trçnh vi têch phán tuyãún tênh, ta baío caïc biãún áúy
quan hãû tuyãún tênh våïi nhau.
Ta xeït træåìng håüp riãng ráút phäø biãún laì khi coï caïc hãûúòng. Vê duû doìng, aïp
trong maûch Kirhof tuyãún tênh liãn hãûïi nhau trong hãû phæång trçnh tuyãún tênh daûng :
=
=
=
=
eu
j
u
.Y
hay
ei.Z
ji
(4-1)
Trong âoï coï :
C
D
RLDdt.
C
1
d
t
d
LRZ
1
++=++=
hay :
L
D
gD.CY
1
++=
nghéa caïc quan hãû tuyãún tênh :
üt quan hãû tuyãún tênh våïi nhæîng toaïn tæí vaìûú âaî cho laì âàûc træng toaìn bäü
cuía maûch tuyãún tênh. Do âoï duìng nhæîng quan hãû tuyãún tênh áúy coï thãø xáy dæûng nhæîng
phæång phaïp khaío saït maûch. Tæì quan hãû tuyãún tênh âoï âæa ra hai tênh cháút cå baín cuía
moüi qua hãû tuyãún tênh :
Tênh cháút tuyãún tênh giæîa âaïp æïng vaì kêch thêch.
Tênh cháút xãúp chäöng âaïp æïng âäúi våïi caïc kêch thêch.
Quan hãû tuyãún tênh giæîa caïc biãún âiãöu hoìa
Quan hãû tuyãún tênh giæîa caïc aính phæïc :
Khi biãún âiãöu hoìa duìng biãøu diãùn phæïc thç hãû vi têch phán tuyãún tênh thaình hãû âaûi säú
ïi aính phæïc. Ta seî coï quan hãû giæîa caïc biãún våïi nhau qua hãûú phæïc :
=
=
=
=
..
..
..
..
EU
JU.Y
hay
EI.Z
JI
(4-2)
Trong âoï :
....
U.YI,I.ZU,
Z
1
Y,
C
1
LjRZ ===
ω
ω+=
üt säú âënh lyïö quan hãû tuyãún tênh giæîa caïc âaïp æïng vaì kêch thêch :
ûa vaìo quan hãû tuyãún tênh trãn ta coï caïc âënh lyï :
Trong üt maûch tuyãún tênh mä taííi hãû phæång trçnh tuyãún tênh nãúu chè coïüt
kêch thêch
duy nháút (coï thãø hay ) thç mäùi âaïp æïng (coï thãø hay )
m
.
F
.
E
.
J
k
.
X
k
.
U
k
.
I
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa - Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Cơ sở kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở kỹ thuật điện - Người đăng: Linh Voi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cơ sở kỹ thuật điện 9 10 823