Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở kỹ thuật đo lường, Hồ Việt Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Häc viÖn Kü thuËt qu©n sù
Bé m«n ChÕ t¹o m¸y - Khoa C¬ khÝ
Hå ViÖt H¶i
HiÖu ®Ýnh: PGS-TSKH Phan B¸
C¬ së kü thuËt ®o lêng
trong chÕ t¹o c¬ khÝ
(Dïng cho hÖ ®µo t¹o ®¹i häc chuyªn ngµnh c¬ khÝ)
Lu hµnh néi bé
Hμ Néi - 2008
Cơ sở kỹ thuật đo lường, Hồ Việt Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở kỹ thuật đo lường, Hồ Việt Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Cơ sở kỹ thuật đo lường, Hồ Việt Hải, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 914