Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở Kỹ Thuật Thông Tin Quang

Được đăng lên bởi Khoa Pro
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/8/2014

Bộ môn Tín hiệu và Hệ thống

Học kì II, 2013 - 2014
8/01/2014

•

1

Thời lượng môn học:
– 3TC/ 4 ĐVHT (32LT + 8BT + 4TNTH + 16TH)

•

Mục tiêu:
– Kiến thức: Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về
thông tin quang:
 Các thành phần cơ bản trong hệ thống thông tin quang  một số
vấn đề trong thiết kế các loại hệ thống thông tin quang.
 Sau khi học xong môn này, người học nắm được nguyên lý hoạt
động của một hệ thống thông tin quang cũng như các nguyên tắc
cơ bản trong thiết kế một hệ thống thông tin quang, và làm cơ sở
cho các môn học chuyên sâu khác.
– Kỹ năng: Rèn cho sinh viên có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá
về các thành phần cơ bản và cả hệ thống thông tin quang sợi.

8/01/2014

2

1

1/8/2014

• Nội dung:
– Chương 1: Tổng quan về thông tin quang
– Chương 2: Sợi quang
– Chương 3: Bộ phát quang
– Chương 4: Bộ thu quang
– Chương 5: Hệ thống thông tin quang

8/01/2014

•

3

Tài liệu tham khảo:
– Bài giảng môn: Cơ sở kỹ thuật thông tin sợi quang, Học viện CNBCVT.
– G. Keiser, Optical Fibre Communications, 3rd ed., McGraw-Hill, 2005
– G. P. Agrawal, Fiber-optics Communication Systems. New York: Academic,
2010.
– Vũ Văn San, Hệ thống thông tin quang, 2 tập, NXB KHKT.
– Gerard Lachs. Fiber Optic Communications – Systems, Analysis, and
Enhancements. McGraw-Hill, 1998.

•

8/01/2014

Đánh giá:
– Chuyên cần:

10 %

– Bài tập/ Thảo luận:

10%

– Thực hành:

10%

– Kiểm tra giữa kì:

10%

– Thi kết thúc học phần:

60%
4

2

1/8/2014

8/01/2014

5

• Quá trình phát triển các hệ thống viễn thông

8/01/2014

6

3

1/8/2014

• Một số mốc thời gian quan trọng:
. 1980: sợi đa mode (850nm,
IM/DD) 45-90 Mb/s
. 1985: sợi đơn mode (1300nm,
IM/DD) 140-280 Mb/s
. 1995: sợi đơn mode (1550nm,
coherent) 2,5 Gb/s
. 2000: sợi đơn mode/DWDM
(C-band, IM/DD) 400 Gb/s
. 2002: sợi đơn mode/DWDM
(C&L band, IM/DD) 2400 Gb/s

8/01/2014

7

• Các thế hệ phát triển hệ thống thông tin sợi quang

8/01/2014

8

4

1/8/2014

• Băng tần phổ quang:

8/01/2014

9

• Ghép kênh:
– TDM
– FDM

8/01/2014

10

5

1/8/2014

• Đơn vị công suất:
– Đơn vị công suất có thể được biểu diễn theo:
• Thang tuyến tính: W, mW
• Thang logarithm: dBm, dBW

(

P(dBm) = 10 x log10 P(mW)

)

– Trong kỹ thuật thường sử dụng thang đo logarith:
• Biểu diễn công suất trong một dải rộng giá trị
• Đơn giản hóa việc tính toán mức công suất

– Ví dụ: 1 mW  0 dBm
2 mW  3 dBm
8/01/2014

11

• Mô hình tổng quát:
– Gồm 2 loại:
• Hữu tuyến: Sợi quang
• Vô tuyến

8/01/2014

12

6

1/8/2...
1/8/2014
1
BộBộ mônmôn TínTín hiệuhiệu vàvà HệHệ thốngthống
Học kì II, 2013 - 2014
18/01/2014
8/01/2014 2
Thời lượng môn học:
3TC/ 4 ĐVHT (32LT + 8BT + 4TNTH + 16TH)
Mục tiêu:
Kiến thức: Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về
thông tin quang:
Các thành phần cơ bản trong hệ thống thông tin quang một số
vấn đề trong thiết kế các loại hệ thống thông tin quang.
Sau khi học xong môn này, người học nắm được nguyên lý hoạt
động của một hệ thống thông tin quang cũng như các nguyên tắc
cơ bản trong thiết kế một hệ thống thông tin quang, và làm cơ sở
cho các môn học chuyên sâu khác.
Kỹ năng: Rèn cho sinh viên có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá
về các thành phần cơ bản và cả hệ thống thông tin quang sợi.
Cơ sở Kỹ Thuật Thông Tin Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở Kỹ Thuật Thông Tin Quang - Người đăng: Khoa Pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Cơ sở Kỹ Thuật Thông Tin Quang 9 10 284