Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Được đăng lên bởi kimtuyenqn0709-gmail-com
Số trang: 249 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Häc viÖn kü thuËt Qu©n sù
======================
§inh b¸ Trô
C¬ së Lý thuyÕt
biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i
Hµ Néi 2-2000
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại - Người đăng: kimtuyenqn0709-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
249 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại 9 10 493