Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Häc viÖn kü thuËt Qu©n sù
======================
§inh b¸ Trô
C¬ së Lý thuyÕt
biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i
Hµ Néi 2-2000
CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI 9 10 986