Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Được đăng lên bởi bathu
Số trang: 249 trang   |   Lượt xem: 4869 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Häc viÖn kü thuËt Qu©n sù
======================
§inh b¸ Trô

C¬ së Lý thuyÕt
biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i

Hµ Néi 2-2000

Lêi nãi ®Çu
Gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc l mét ng nh c¬ b¶n trong s¶n xuÊt c¬ khÝ.
C«ng nghÖ gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc cho phÐp t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã h×nh
d¸ng kÝch thøc phøc t¹p, nhÊt l cho tæ chøc kim lo¹i ®Ó cã chÊt l−îng vÒ c¬ tÝnh
tèt v cho n¨ng suÊt cao, gi¸ th nh h¹. C«ng nghÖ gia c«ng ¸p lùc hiÖn ®¹i ®ang
®−îc chuyÓn giao v o ViÖt Nam, nh− c«ng nghÖ s¶n xuÊt khung v vá «t« xe m¸y,
c«ng nghÖ s¶n xuÊt chi tiÕt phô tïng phôc vô néi ®Þa hãa c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ.
C¸c c«ng nghÖ gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc ®−îc x©y dùng trªn c¬ së lý
thuyÕt biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i, khoa häc nghiªn cøu c¬ së biÕn d¹ng vi m« v c¸c
thuéc tÝnh biÕn d¹ng cña vËt liÖu, nghiªn cøu tÝnh to¸n tr−êng øng suÊt v biÕn
d¹ng d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc nh»m khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng biÕn d¹ng dÎo
cña vËt liÖu, tèi −u c«ng nghÖ, ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc quy tr×nh c«ng nghÖ biÕn d¹ng
dÎo hîp lý nhÊt.
Cuèn s¸ch “ C¬ së lý thuyÕt biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i” ®−îc biªn so¹n víi
c¸c néi dung sau:
C¸c ch−¬ng 1, 2, 3 giíi thiÖu lý thuyªt biÕn d¹ng dÎo vËt lý, nghiªn cøu
c¸c quy luËt biÕn d¹ng cña vËt liÖu tõ cÊu tróc v b¶n chÊt vËt liÖu.
C¸c ch−¬ng 4, 5, 6 giíi thiÖu lý thuyÕt vÒ biÕn d¹ng, øng suÊt, ®iÒu kiÖn
dÎo nh»m môc tiªu tÝnh to¸n b i to¸n dÎo.
Ch−¬ng 7 giíi thiÖu tæng hîp thuéc tÝnh dÎo v trë lùc biÕn d¹ng cña vËt
liÖu, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c hÕt tÝnh n¨ng dÎo cña chóng.
Cuèi s¸ch cã c¸c c©u hái dïng ®Ó «n tËp.
S¸ch ®−îc biªn so¹n theo ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y §¹i häc chuyªn ng nh
c«ng nghÖ gia c«ng ¸p lùc v chuyªn ng nh chÕ t¹o Vò khÝ - §¹n t¹i Häc viÖn Kü
thuËt qu©n sù. S¸ch dïng l m s¸ch gi¸o khoa cho sinh viªn v l m s¸ch tham
kh¶o cho c¸c kü s− chuyªn ng nh.
RÊt mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®äc.
Xin ch©n th nh c¶m ¬n.
T¸c gi¶
3

Môc lôc
Trang
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Më ®Çu Kh¸i qu¸t vÒ gia c«ng ¸p lùc

1.1. Vai trß v sù ph¸t triÓn cña chuyªn ng nh GCAL
1.2. §èi t−îng nghiªn cøu c¬ b¶n cña m«n häc lý thuyÕt biÕn
d¹ng dÎo v gia c«ng ¸p lùc kim lo¹i
1.3. øng dông kü thuËt biÕn d¹ng t¹o h×nh trong s¶n xuÊt quèc
phßng
Ch−¬ng 1 C¬ chÕ biÕn d¹ng dÎo vµ Qu¸ tr×nh VËt
lý- Ho¸ häc khi BiÕn d¹ng dÎo
2.1. Kh¸i niÖm vÒ biÕn d¹ng dÎo
2.2. C¬ chÕ biÕn d¹ng dÎo : Tr−ît v sù chuyÓn ®éng cña lÖch
2.3. BiÕn d¹ng dÎo ®¬n tinh thÓ v ®a tinh thÓ
2.4. Ho¸ bÒn khi biÕn d¹ng dÎo nguéi v

§−êng cong biÕn

d¹ng
2.5. BiÕn d¹ng dÎo ë nhiÖt ®é cao- Håi phôc v kÕt tinh l¹iph©n lo¹i
2.6. ChuyÓn biÕn...
Häc viÖn kü thuËt Qu©n sù
======================
§inh b¸ Trô
C¬ së Lý thuyÕt
biÕn d¹ng dÎo kim lo¹i
Hµ Néi 2-2000
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại - Người đăng: bathu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
249 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại 9 10 687