Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
202
σ
1
> σ
2
> σ
3
ε
1
> ε
2
> ε
3
kh«ng thay ®æi. Nh− vËy, biÕn d¹ng dÎo trªn mÆt øng
suÊt tiÕp lín nhÊt kÕt qu¶ tÝch cña biÕn ng tr−ît . Trôc chÝnh øng suÊt biÕn
d¹ng kh«ng ®æi, nghÜa l−îng gia øng suÊt biÕn d¹ng s¶y ra cïng
mét ph−¬ng. Hay ph−¬ng cña biÕn d¹ng dµi chÝnh trïng víi ph−¬ng øng suÊt
ph¸p chÝnh. Vßng trßn Mo biÕn d¹ng t−¬ng tù vÒ h×nh häc víi vßng trßn Mo
øng suÊt. Ta thÓ c ®Þnh kÕt qu¶ biÕn ng cuèi cïng t¹i thêi ®iÓm ®Æt t¶i
thÓ x©y dùng mèi quan thèng nhÊt gi÷a øng suÊt biÕn d¹ng. §iÒu kiÖn
cÇn thiÕt n÷a lµ thÓ tÝch vËt thÓ biÕn d¹ng kh«ng ®æi.
ε
1
+ ε
2
+ ε
3
= ε
x
+ ε
y
+ ε
z
= 0 (6.60)
c. Trong qu¸ tr×nh ®Æt t¶i c¸c thµnh phÇn øng suÊt t¨ng tû lÖ víi nhau:
σ
1
: σ
2
: σ
3
= C
1
: C
2
: C
3
nªn ®Æt t¶i t ®Çu gèc. §iÒu kiÖn nµy h¹n chÕ lÞch ®Æt t¶i. V× ctho¶ mn
®iÒu kiÖn a, b míi ®¸p øng ®iÒu kiÖn c. Ng−îc l¹i tho¶ mn ®iÒu kiÖn c t2
®iÒu kiÖn a vµ b tÊt nhiªn sÏ tho¶ mn.
H×nh 6.7 biÓu diÔn biÓu ®å kÐo vËt liÖu. σ
S0
®iÓm b¾t ®Çu ch¶y, σ
S1
, σ
S2
...
lµ c¸c ®iÓm ch¶y t¹i c¸c thêi ®iÓm tiÕp theo. Do cã biÕn cøng σ
S0
< σ
S1
< σ
S2
... Ta
thÊy, gèc 0, qua rÊt nhiÒu ®−êng ®Æt t¶i kh¸c nhau, ®i qua c¸c ®iÓm A ®Õn B.
Nh−ng cmét ®−êng th¼ng ®Æt t¶i 0AB míi tho¶ mn ®iÒu kiÖn ®Æt t¶i gi¶n
®¬n.
Gi¶ thiÕt ®Æt t¶i tho¶ mn ®iÒu kiÖn ®Æt t¶i gi¶n ®¬n, khi biÕn d¹ng dÎo, øng
suÊt biÕn d¹ng quan ®¬n trÞ. Trong mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, vËt thÓ ë
tr¹ng th¸i øng suÊt nµo c¸c thµnh phÇn cña tenx¬ lÖch øng suÊt tû lÖ víi c¸c thµnh
phÇn cña tenx¬ lÖch biÕn d¹ng. Ta còng cã thÓ rót ra tõ 2 vßng trßn Mo.
'G2
13
13
32
32
21
21
=
=
=
εε
σ
σ
εε
σ
σ
εε
σ
σ
(6.61)
Trong ®ã G' mét t¹i mét thêi ®iÓm biÕn d¹ng. G' chØ pthuéc
vËt liÖu vµ møc ®é biÕn d¹ng kh«ng phô thuéc tr¹ng th¸i øng suÊt.
Tõ biÓu thøc trªn ®a ®−îc:
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại 9 10 833