Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
227
nh h−ëng tèc ®é biÕn d¹ng ®Õn ®Æc tr−ng dÎo
B¶ng 7.4
§Æc tr−ng dÎo % VËt liÖu Tèc ®é
Gia c«ng, m/s
δ
tæng
δ
BD ®Òu
ψ
10
-4
58 37 73
0,1 60 46 70
10 69 59 71
200 74 63 75
ThÐp 1Cr18Ni9Ti
500 21 18 24
10
-4
26 16 52
0,2 27 18 57
10 31 22 60
140 21 10 69
ThÐp 40Cr , ñ
250 11 7,5 56
10
-4
19,5 9,6 64
10 21 12 64
80 23 18 64
ThÐp 40CrNiMoA
ho¸ tèt
250 11 7 42
10
-4
15 12 20
4 18 15 26
50 22 13 31
D16
ho¸ giµ
100 16 9 28
7.7. ¶nh h−ëng cña s¬ ®å c¬ häc biÕn d¹ng ®Õn tÝnh dÎo
vËt liÖu
§Ó nghiªn cøu ¶nh h−ëng c¸c d¹ng tr¹ng th¸i øng suÊt biÕn d¹ng ®Õn qu¸
tr×nh biÕn d¹ng vËt liÖu ng−êi ta dïng s¬ ®å c¬ häc.
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kinh loại 9 10 234