Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết cơ học trong truyền động điện

Được đăng lên bởi ivancanh-marketing
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT
Chöông I : CÔ HOÏC TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN
 NOÄI DUNG

I/ Khaùi nieäm :
1. Ñònh nghóa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän (TÑÑ) vaø caùc khaâu cô baûng cuûa heä thoáng (TÑÑ)
2. phaân loaïi caùc hình thöùc (TÑÑ)
II/ Cô sôû ñoäng hoïc cuûa (TÑÑ)
1. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng thaúng
2. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng quay
3. Caùc chuù yù khi söû duïng phöông trình chuyeån ñoäng trong tính toaùn khaûo saùt heä thoáng (TÑÑ)
III/ Quy ñoåi caùc khaâu cô khí cuûa (TÑÑ)
1. Quy ñoåi moâment caûn cuûa Mc veà truïc ñoäng cô
2. Quy ñoåi löïc caûn Fc veà thaønh moâment caûn Mc treân ñaàu truïc ñoäng cô
3. Quy ñoåi moâment quaùn tính J veà ñaàu truïc ñoäng cô
4. Quy ñoåi khoái quaùn tính m veà thaønh moâment quaùn tính treân ñaàu truïc ñoäng cô
5. moâment quaùn tính cuûa toaøn heä thoáng treân ñaàu truïc ñoäng cô


YEÂU CAÀU :




Naém ñöôïc caù vaán ñeà khaùi quaùt veà moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän
Naém vaãn caùc vaán ñeà cô sôû ñoäng hoïc cuûa moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän
Hieåu vaø name vöõng caùc phöông phaùp tính quy ñoåi caùc khaâu cô khí trong
heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän

Chöông II : CAÙC ÑAËT TÍNH VAØ TRAÏNG THAÙI ÑOÄNG CÔ TRONG TÑÑ
 NOÄI DUNG :
I/ Khaùi nieäm chung :
1. Ñaët tính cô cuûa caùc cô caáu saûn xuaát
2. Ñaët tính cô cuûa truyeàn ñoäng ñieän
3. Heä ñôn vò töông ñoái trong tính toaùn TÑÑ
a) Nhöõng ñaïi löôïng cô baûn thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ
b) Trò soá töông ñoái cuûa caùc ñaïi löôïng thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ
II/ Ñaët tính cô ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø song song .
1. Phöông trình ñaët tính cô vaø Phöông trình ñaët tính toác ñoä cuûa ñoäng cô.
2. Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân Phöông phaùp tính vaø veõ ñaët tính cô töï nhieân töø soá lieäu ñònh
möùc cuûa ñoäng cô.
a) Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân
b) Phöông phaùp veõ ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân
3. Aûnh höôûng cuûa caùc tham soá ñoái vôùi ñaët tính cô cuûa ñoäng cô ( caùc ñaët tính cô nhaân taïo)
a) aûnh höôûng cuûa ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng ñoäng cô
 Thí duï 1
 Thí duï 2
b) aûnh höôûng cuûa ñieän aùp ñaët leân phaàn öùng ñoäng cô ( Uö  U ñm )
c) aûnh höôûng cuûa töø thoâng kích thích trong ñoäng cô (    ñm )

HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG
 Ñöôøng ñaët tính toác ñoä khi thay ñoåi töø thoâng kích thích
 Ñöôøng ñaët tính cô khi thay ñoåi töø thoâng kích thích
 Ñaët ñieåm chuù yù khi thay ñoåi töø thoâng kích thích
d) Ñaët tính...
HOAØNG ANH KIEÂN CÖÔØNG
CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT
Chöông I : CÔ HOÏC TRONG TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN
NOÄI DUNG
I/ Khaùi nieäm :
1. Ñònh nghóa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän (TÑÑ) vaø caùc khaâu cô baûng cuûa heä thoáng (TÑÑ)
2. phaân loaïi caùc hình thöùc (TÑÑ)
II/ Cô sôû ñoäng hoïc cuûa (TÑÑ)
1. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng thaúng
2. Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa heä chuyeån ñoäng quay
3. Caùc chuù yù khi söû duïng phöông trình chuyeån ñoäng trong tính toaùn khaûo saùt heä thoáng (TÑÑ)
III/ Quy ñoåi caùc khaâu cô khí cuûa (TÑÑ)
1. Quy ñoåi moâment caûn cuûa Mc veà truïc ñoäng cô
2. Quy ñoåi löïc caûn Fc veà thaønh moâment caûn Mc treân ñaàu truïc ñoäng cô
3. Quy ñoåi moâment quaùn tính J veà ñaàu truïc ñoäng cô
4. Quy ñoåi khoái quaùn tính m veà thaønh moâment quaùn tính treân ñaàu truïc ñoäng cô
5. moâment quaùn tính cuûa toaøn heä thoáng treân ñaàu truïc ñoäng cô
YEÂU CAÀU :
Naém ñöôïc caù vaán ñeà khaùi quaùt veà moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän
Naém vaãn caùc vaán ñeà cô sôû ñoäng hoïc cuûa moät heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän
Hieåu vaø name vöõng caùc phöông phaùp tính quy ñoåi caùc khaâu cô khí trong
heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän
Chöông II : CAÙC ÑAËT TÍNH VAØ TRAÏNG THAÙI ÑOÄNG CÔ TRONG TÑÑ
NOÄI DUNG :
I/ Khaùi nieäm chung :
1. Ñaët tính cô cuûa caùc cô caáu saûn xuaát
2. Ñaët tính cô cuûa truyeàn ñoäng ñieän
3. Heä ñôn vò töông ñoái trong tính toaùn TÑÑ
a) Nhöõng ñaïi löôïng cô baûn thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ
b) Trò soá töông ñoái cuûa caùc ñaïi löôïng thöôøng duøng trong tính toaùn caùc heä thoáng TÑÑ
II/ Ñaët tính cô ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø song song .
1. Phöông trình ñaët tính cô vaø Phöông trình ñaët tính toác ñoä cuûa ñoäng cô.
2. Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân Phöông phaùp tính vaø veõ ñaët tính cô töï nhieân töø soá lieäu ñònh
möùc cuûa ñoäng cô.
a) Ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân
b) Phöông phaùp veõ ñöôøng ñaët tính cô töï nhieân
3. Aûnh höôûng cuûa caùc tham soá ñoái vôùi ñaët tính cô cuûa ñoäng cô ( caùc ñaët tính cô nhaân taïo)
a) aûnh höôûng cuûa ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng ñoäng cô
Thí duï 1
Thí duï 2
b) aûnh höôûng cuûa ñieän aùp ñaët leân phaàn öùng ñoäng cô ( U
ö
U
ñm
)
c) aûnh höôûng cuûa töø thoâng kích thích trong ñoäng cô (
ñm
)
Cơ sở lý thuyết cơ học trong truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết cơ học trong truyền động điện - Người đăng: ivancanh-marketing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết cơ học trong truyền động điện 9 10 956