Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C1

Được đăng lên bởi tu721dk
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Noäi dung moân hoïc
‘

Chöông 1: Phaàn töû vaø heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng

‘

Chöông 2: Moâ taû toaùn hoïc heä thoáng ñieàu khieån lieân tuïc

‘

Chöông 3: Ñaùnh giaù tính oån ñònh cuûa heä thoáng

‘

Chöông 4: Chaát löôïng cuûa heä thoáng ñieàu khieån

‘

Chöông 5: Thieát keá heä thoáng ñieàu khieån lieân tuïc

‘

Chöông 6: Moâ taû toaùn hoïc heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc

‘

Chöông 7: Phaân tích vaø thieát keá heä thoáng ñieàu khieån rôøi raïc

‘

Chöông 8: Heä thoáng ñieàu khieån phi tuyeán

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Taøi lieäu tham khaûo
‘

Giaùo trình: Lyù thuyeát ñieàu khieån töï ñoäng
Nguyeãn Thò Phöông Haø – Huyønh Thaùi Hoaøng
NXB Ñaïi hoïc Quoác Gia TPHCM

‘

Baøi taäp: Baøi taäp ñieàu khieån töï ñoäng
Nguyeãn Thò Phöông Haø
NXB Ñaïi hoïc Quoác Gia TPHCM

‘

Tham khaûo: taát caû caùc taøi lieäu coù caùc töø khoùa:
control, control theory, control system, feedback control
TD: Automatic Control Systems, B. C. Kuo.
Modern Control Engineering, K. Otaga.
Modern Control System Theory and Design, S.M. Shinners
Feedback Control Systems, J.V.De Vegte.

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Chöông 1

PHAÀN TÖÛ VAØ HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Noäi dung chöông 1
‘

Khaùi nieäm ñieàu khieån

‘

Caùc nguyeân taéc ñieàu khieån

‘

Phaân loaïi ñieàu khieån

‘

Moät soá ví duï veà caùc heä thoáng ñieàu khieån

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

5

Khaùi nieäm veà ñieàu khieån

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

6

Khaùi nieäm
‘

Thí duï 1: Laùi xe, muïc tieâu giöõ toác ñoä xe oån ñònh v=40km/h
1. Maét quan saùt ñoàng hoà ño toác ñoä
⇒ thu thaäp thoâng tin.
2. Boä naõo ñieàu khieån taêng toác neáu v<40km/h,
giaûm toác neáu v>40km/h
⇒ xöû lyù thoâng tin
3. Tay giaûm ga hoaëc taêng ga
⇒ taùc ñoäng leân heä thoáng
Keát quaû cuûa quaù trình ñieàu khieån treân: xe chaïy vôùi toác ñoä “gaàn”
baèng 40km/h.

‘

Ñònh nghóa: Ñieàu khieån laø quaù trình thu thaäp thoâng tin, xöû lyù
thoâng tin vaø taùc ñoäng leân heä thoáng ñeå ñaùp öùng cuûa heä thoáng
“gaàn” vôùi muïc ñích ñònh tröôùc. Ñieàu khieån töï ñoäng laø quaù trình
ñieàu khieån khoâng coù söï taùc ñoäng cuûa con ngöôøi.

9 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7...
9 February 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn
Moân hoïc
Moân hoïc
Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C1 - Người đăng: tu721dk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C1 9 10 515