Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C3

Được đăng lên bởi tu721dk
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Moân hoïc

LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn

27 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 3

KHAÛO SAÙT
TÍNH OÅN ÑÒNH CUÛA HEÄ THOÁNG

27 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

2

Noäi dung chöông 3
‘
‘

‘

‘

Khaùi nieäm oån ñònh
Tieâu chuaån oån ñònh ñaïi soá
Ž Ñieàu kieän caàn
Ž Tieâu chuaån Routh
Ž Tieâu chuaån Hurwitz
Phöông phaùp quyõ ñaïo nghieäm soá (QÑNS)
Ž Khaùi nieäm veà QÑNS
Ž Phöông phaùp veõ QÑNS
Ž Xeùt oån ñònh duøng QÑNS
Tieâu chuaån oån ñònh taàn soá
Ž Khaùi nieäm veà ñaëc tính taàn soá
Ž Ñaëc tính taàn soá cuûa caùc khaâu cô baûn
Ž Ñaëc tính taàn soá cuûa heä thoáng töï ñoäng
Ž Tieâu chuaån oån ñònh Bode
Ž Tieâu chuaån oån ñònh Nyquist

27 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

3

Khaùi nieäm oån ñònh

27 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

4

Khaùi nieäm oån ñònh
Ñònh nghóa oån ñònh BIBO
‘

Heä thoáng ñöôïc goïi laø oån ñònh BIBO (Bounded Input Bounded
Output) neáu ñaùp öùng cuûa heä bò chaën khi tín hieäu vaøo bò chaën.
r(t)

27 February 2006

Heä thoáng

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

c(t)

5

Thí duï minh hoïa khaùi nieäm oån ñònh

HT oån ñònh

27 February 2006

HT ôû bieân
giôùi oån ñònh

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

HT khoâng oån ñònh

6

Khaùi nieäm oån ñònh
Cöïc vaø zero
‘

Cho heä thoáng töï ñoäng coù haøm truyeàn laø:
C ( s ) b0 s m + b1s m−1 + K + bm−1s + bm
G (s) =
=
R ( s ) a0 s n + a1s n−1 + K + an−1s + an

‘

‘

‘

Ñaët:

A( s ) = a0 s n + a1s n−1 + K + an−1s + an

maãu soá haøm truyeàn

B ( s ) = b0 s m + b1s m−1 + K + bm−1s + bm

töû soá haøm truyeàn

Zero: laø nghieäm cuûa töû soá haøm truyeàn, töùc laø nghieäm cuûa phöông
trình B(s) = 0. Do B(s) baäc m neân heä thoáng coù m zero kyù hieäu laø zi,
i =1,2,…m.
Cöïc: (Pole) laø nghieäm cuûa maãu soá haøm truyeàn, töùc laø nghieäm
cuûa phöông trình A(s) = 0. Do A(s) baäc n neân heä thoáng coù n cöïc kyù
hieäu laø pi , i =1,2,…m.
27 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

7

Khaùi nieäm oån ñònh
Giaûn ñoà cöïc - zero
‘

Giaûn ñoà cöïc – zero laø ñoà thò bieåu dieãn vò trí caùc cöïc vaø caùc zero
cuûa heä thoáng trong maët phaúng phöùc.

27 February 2006

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

8

Khaùi nieäm oån ñònh
Ñieàu kieän oån ñònh
‘
‘
‘
‘

Tính oån ñònh cuûa heä thoáng phuï thuoäc vaøo vò trí caùc cöïc.
Heä thoáng coù taát caû caùc cöïc coù phaàn thöïc aâm (coù taát caû caùc cöïc
ñeàu naèm beân traùi...
27 February 2006 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
Giaûng vieân: Huyønh Thaùi Hoaøng
Boä moân Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM
Email: hthoang@dee.hcmut.edu.vn
Moân hoïc
Moân hoïc
Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C3 - Người đăng: tu721dk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Cơ sở lý thuyết điều kiển tự động C3 9 10 152