Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở lý Thuyết và nguyên lý cắt gọt

Được đăng lên bởi voboben
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 4106 lần   |   Lượt tải: 21 lần
HäC TR×NH 1

NGUY£N Lý CHUNG
Bµi 1

C¥ Së Lý THUYÕT Vµ NGUY£N Lý
C¾T GäT
♦♦

I. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña gia c«ng c¾t gät :
- C¾t gät kim lo¹i lµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm c¬ khÝ cã h×nh
d¸ng kÝch thíc ®é bãng bÒ mÆt … theo yªu cÇu kü thuËt tõ mét ph«i liÖu ban ®Çu nhê sù
c¾t bá líp kim lo¹i díi d¹ng phoi.
- Gia c«ng c¾t gät ®îc thùc hiÖn ë nhiÖt ®é b×nh thêng cña m«i trêng (c¶ tríc vµ
sau nguyªn c«ng nhiÖt luyÖn ). Nã cho ®é bãng vµ ®é chÝnh x¸c cao h¬n c¸c ph¬ng ph¸p
gia c«ng hµn, ®óc, rÌn, dËp nãng…
- Ph¬ng ph¸p gia c«ng b»ng c¾t gät chiÕm 30% kh«i lîng c«ng viÖc gia c«ng c¬
khÝ vµ trong t¬ng lai cã thÓ nhiÒu h¬n.

II. Nh÷ng kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghi· c¬ b¶n :
1. ChuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh c¾t gät :
- Mçi mét lo¹i m¸y c¾t kim lo¹i cã quü ®¹o chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a dao vµ chi
tiÕt kh¸c nhau. Ngêi ta ph©n ra ba lo¹i chuyÓn ®éng :
a> ChuyÓn ®éng chÝnh : (chuyÓn ®éng c¾t chÝnh) lµ chuyÓn ®éng c¬ b¶n cña m¸y
c¾t ®îc thùc hiªn qua dông cô c¾t hay chi tiÕt gia c«ng. Nã cã thÓ lµ chuyÓn ®éng quay,
tÞnh tiÕn khø håi hoÆc ë d¹ng kÕt hîp …
VÝ dô: Khi tiÖn chuyÓn ®éng chÝnh lµ chuyÓn ®éng quay trßn cña ph«i g¸ trªn
m©m cÆp; khi phay, khoan, mµi chuyÓn ®éng chÝnh lµ chuyÓn ®éng quay trßn cña dao
phay, khoan vµ ®¸ mµi; cßn khi bµo vµ xäc lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn khø håi qua l¹i vµ
lªn xuèng cña dao…
b> ChuyÓn ®éng ch¹y dao: lµ chuyÓn ®éng cña dao hay chi tiÕt gia c«ng nã kÕt
hîp víi chuyÓn ®éng chÝnh t¹o nªn qu¸ tr×nh c¾t gät.
ChuyÓn ®éng ch¹y dao cã thÓ liªn tôc hay gi¸n ®o¹n. ChuyÓn ®éng nµy thêng ®îc
thùc hiÖn trong xu híng vu«ng gãc víi chuyÓn ®éng chÝnh, cô thÓ :
- Khi tiÖn, chuyÓn ®éng ch¹y dao kµ chuyÓn ®éng ngang – däc cña bµn dao khi
c¾t:
- Khi phay lµ chuyÓn ®éng ngang- däc- ®øng cña bµn m¸y mang ph«i;
- Khi bµo lµ chuyÓn ®éng ngang (®øng) cña bµn m¸y vµ chuyÓn ®éng lªn xuèng
cña ®Çu dao;
- Khi mµi lµ chuyÓn ®«ng tÞnh tiÕn ngang (däc) cña bµn m¸y mang ph«i hay trôc
cña ®¸ mµi.
- Khi khoan lµ chuyÓn ®éng ¨n xuèng cña mòi khoan.

c> ChuyÓn ®éng phô: lµ chuyÓn ®éng kh«ng trùc tiÕp t¹o ra phoi nh chuyÓn
®éng tÞnh tiÕn, lïi dao ( kh«ng c¾t vµo ph«i).

2. ChÕ ®é c¾t:
*VËn tèc c¾t (Vc) lµ lîng dÞch chuyÓn t¬ng ®èi gi÷a lìi c¾t vµ chi tiÕt gia c«ng
trong mét ®¬n vÞ thêi gian (hoÆc lîng dÞch chuyÓn t¬ng ®èi cña mét ®iÓm trªn bÒ mÆt
chi tiÕt gia c«ng vµ lìi c¾t trong mét ®¬n vÞ thêi gian) ta cã :
Vc = V + S
§a sè c¸c trêng hîp trÞ sè cña vËn tèc chuyÓn ®«ng chay dao S rÊt nhá nªn cã thÓ
coi vËn tèc c¾t lµ vËn tèc chuyÓn ®éng chÝnh V ≈ V.
V...
HäC TR×NH 1
NGUY£N Lý CHUNG
Bµi 1 C¥ Së Lý THUYÕT Vµ NGUY£N Lý
C¾T GäT
I. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña gia c«ng c¾t gät :
- C¾t gät kim lo¹i lµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm c¬ khÝ cã h×nh
d¸ng kÝch thíc ®é bãng bÒ mÆt theo yªu cÇu kü thuËt tõ mét ph«i liÖu ban ®Çu nhê sù
c¾t bá líp kim lo¹i díi d¹ng phoi.
- Gia c«ng c¾t gät ®îc thùc hiÖn ë nhiÖt ®é b×nh thêng cña m«i trêng (c¶ tríc vµ
sau nguyªn c«ng nhiÖt luyÖn ). Nã cho ®é bãng vµ ®é chÝnh x¸c cao h¬n c¸c ph¬ng ph¸p
gia c«ng hµn, ®óc, rÌn, dËp nãng
- Ph¬ng ph¸p gia c«ng b»ng c¾t gät chiÕm 30% kh«i lîng c«ng viÖc gia c«ng c¬
khÝ vµ trong t¬ng lai cã thÓ nhiÒu h¬n.
II. Nh÷ng kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghi· c¬ b¶n :
1. ChuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh c¾t gät :
- Mçi mét lo¹i m¸y c¾t kim lo¹i cã quü ®¹o chuyÓn ®éng t¬ng ®èi gi÷a dao vµ chi
tiÕt kh¸c nhau. Ngêi ta ph©n ra ba lo¹i chuyÓn ®éng :
a> ChuyÓn ®éng chÝnh : (chuyÓn ®éng c¾t chÝnh) lµ chuyÓn ®éng c¬ b¶n cña m¸y
c¾t ®îc thùc hiªn qua dông cô c¾t hay chi tiÕt gia c«ng. Nã cã thÓ lµ chuyÓn ®éng quay,
tÞnh tiÕn khø håi hoÆc ë d¹ng kÕt hîp
VÝ dô : Khi tiÖn chuyÓn ®éng chÝnh lµ chuyÓn ®éng quay trßn cña ph«i g¸ trªn
m©m cÆp; khi phay, khoan, mµi chuyÓn ®éng chÝnh lµ chuyÓn ®éng quay trßn cña dao
phay, khoan vµ ®¸ mµi; cßn khi bµo vµ xäc lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn khø håi qua l¹i vµ
lªn xuèng cña dao
b> ChuyÓn ®éng ch¹y dao: lµ chuyÓn ®éng cña dao hay chi tiÕt gia c«ng nã kÕt
hîp víi chuyÓn ®éng chÝnh t¹o nªn qu¸ tr×nh c¾t gät.
ChuyÓn ®éng ch¹y dao cã thÓ liªn tôc hay gi¸n ®o¹n. ChuyÓn ®éng nµy thêng ®îc
thùc hiÖn trong xu híng vu«ng gãc víi chuyÓn ®éng chÝnh, cô thÓ :
- Khi tiÖn, chuyÓn ®éng ch¹y dao kµ chuyÓn ®éng ngang – däc cña bµn dao khi
c¾t:
- Khi phay lµ chuyÓn ®éng ngang- däc- ®øng cña bµn m¸y mang ph«i;
- Khi bµo lµ chuyÓn ®éng ngang (®øng) cña bµn m¸y vµ chuyÓn ®éng lªn xuèng
cña ®Çu dao;
- Khi mµi lµ chuyÓn ®«ng tÞnh tiÕn ngang (däc) cña bµn m¸y mang ph«i hay trôc
cña ®¸ mµi.
- Khi khoan lµ chuyÓn ®éng ¨n xuèng cña mòi khoan.
Cơ sở lý Thuyết và nguyên lý cắt gọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở lý Thuyết và nguyên lý cắt gọt - Người đăng: voboben
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
Cơ sở lý Thuyết và nguyên lý cắt gọt 9 10 306