Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất

Được đăng lên bởi nguyenviettuyen-91
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 3113 lần   |   Lượt tải: 4 lần
0

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
Trần Thế Truyền

CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY

ðà Nẵng, 2006

1

MỤC LỤC
****
PHẦN 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN .......................................................... 4
1.1. Nhiệm vụ và phân loại thiết kế:.....................................................................4
1.2. Các giai ñoạn thiết kế:...................................................................................5
1.3. Yêu cầu của bản thiết kế: ..............................................................................6
1.4. Bố cục bản thuyết minh: .............................................................................12

CHƯƠNG 2: LẬP LUẬN KINH TẾ KỸ THUẬT ................................... 13
2.1. ðặc ñiểm thiên nhiên: .................................................................................13
2.2. Vùng nguyên liệu:.......................................................................................13
2.3. Hợp tác hoá: ...............................................................................................13
2.4. Nguồn cung cấp ñiện: .................................................................................14
2.5. Nguồn cung cấp hơi: ...................................................................................14
2.6. Nhiên liệu: ..................................................................................................14
2.7. Nguồn cung cấp nước và vấn ñề xử lý nước:...............................................14
2.8. Thoát nước: ................................................................................................15
2.9. Giao thông vận tải:......................................................................................15
2.10. Năng suất nhà máy:...................................................................................16
2.11 Cung cấp nhân công:.................................................................................17

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT ..................................................... 18
3.1 Chọn sơ ñồ sản xuất (quy trình công nghệ): .................................................18
3.2. Tính cân bằng vật liệu:................................................................................19
3.3 Biểu ñồ quá trình kỹ thuật:...........................................................................25
3.4 Xác ñịnh các chỉ tiêu và những yêu cầu khác: ..............................................26
3.5 Chọn và tính toán th...
0
ðẠI HỌC ðÀ NẴNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA
Trần Thế Truyền
CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY
ðà Nẵng, 2006
Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất - Người đăng: nguyenviettuyen-91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất 9 10 146