Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở thiết kế nhà máy

Được đăng lên bởi tinh-ha-thi-thanh-tinh
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 4153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
0

đ I H C đÀ N NG
TRƯ NG đ I H C BÁCH KHOA
Tr n Th Truy n

CƠ S

THI T K NHÀ MÁY

đà N ng, 2006

1

M CL C
****
PH N 1: CƠ S

THI T K NHÀ MÁY

CHƯƠNG 1: KHÁI NI M CƠ B N .......................................................... 4
1.1. Nhi m v và phân lo i thi t k :.....................................................................4
1.2. Các giai ựo n thi t k :...................................................................................5
1.3. Yêu c u c a b n thi t k : ..............................................................................6
1.4. B c c b n thuy t minh: .............................................................................12

CHƯƠNG 2: L P LU N KINH T K THU T ................................... 13
2.1. đ c ựi m thiên nhiên: .................................................................................13
2.2. Vùng nguyên li u:.......................................................................................13
2.3. H p tác hoá: ...............................................................................................13
2.4. Ngu n cung c p ựi n: .................................................................................14
2.5. Ngu n cung c p hơi: ...................................................................................14
2.6. Nhiên li u: ..................................................................................................14
2.7. Ngu n cung c p nư c và v n ự x lý nư c:...............................................14
2.8. Thoát nư c: ................................................................................................15
2.9. Giao thông v n t i:......................................................................................15
2.10. Năng su t nhà máy:...................................................................................16
2.11 Cung c p nhân công:.................................................................................17

CHƯƠNG 3: THI T K K THU T ..................................................... 18
3.1 Ch n sơ ự s n xu t (quy trình công ngh ): .................................................18
3.2. Tính cân b ng v t li u:................................................................................19
3.3 Bi u ự quá trình k thu t:...........................................................................25
3.4 Xác ự nh các ch tiêu và nh ng yêu c u khác: ..............................................26
3.5 Ch n và tính toán thi t b :...........
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở thiết kế nhà máy - Người đăng: tinh-ha-thi-thanh-tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Cơ sở thiết kế nhà máy 9 10 712