Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở tự động

Được đăng lên bởi vvcan92
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Moân hoïc

CÔ SÔÛ TÖÏ ÑOÄNG
Biên soạn: TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn điều
ề khiển
ể tự động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TPHCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Giảng viên: HTHoàng, NVHảo, NĐHoàng, BTHuyền, HHPhương, HMTrí

9 September 2011

© H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM

1

Chöông 9

THIEÁT KEÁ
HEÄ THOÁÁNG ÑIEÀÀU KHIEÅÅN RÔØI RAÏC

9 September 2011

© H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/

2

Noäi dung chöông 9







Khái niệm
Bộ điều khiển sớm-trễ pha & PID rời rạc
Thiết kế hệệ thốngg rời rạc
ạ ở miền Z
Tính điều khiển được và quan sát được của hệ rời rạc
Thiết kế hệ thống rời rạc dùng kỹ thuật phân bố cực
Ước lượng trạng thái hệ rời rạc

9 September 2011

© H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/

3

Caùc boä ñieààu khieåån rôøi raïc

9 September 2011

© H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/

4

Caùc sô ñoà ñieàu khieån thöôøng duøng


Ñieàu khien
Ñieu
khieån noi
noái tiep
tieáp
R(s)

+



T

GC(z)

ZOH

G(s)

C(s)

H(s)


Ñieàu khieån hoài tieáp traïng thaùi
r(k)

+



u(k)

x (k  1)  Ad x (k )  Bd u (k )

x(t)

Cd

c(k)

K
9 September 2011

© H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/

5

Haøm truyeàn cuûa caùc khaâu cô baûn rôøi raïc
Kh âu vii phaâ
Khaâ
h ân
e(t)

Vi phan
phaân

u(t)



de(t )
Kh âu vii phaâ
Khaâ
h ân lieâ
li ân tuïc: u (t ) 
dt



Khaâu vi phan
Khau
phaân rôi
rôøi raï
rac:
c: u (kT )  e(kT )  e[(k  1)T ]
T


E ( z )  z 1E ( z )
U ( z) 
T

 Ham
Haøm truyen
truyeàn khau
khaâu vi phan
phaân rôi
rôøi raï
rac:
c:
9 September 2011

1 z 1
GD ( z ) 
T z

© H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/

6

Haøm truyeàn cuûa caùc khaâu cô baûn rôøi raïc
Kh âu tí
Khaâ
tích
h phaâ
h ân

e(t)

Tích
h phaâ
h n

u(t)

t



Kh âu tích
Khaâ
tí h phaâ
h ân lieâ
li ân tuï
t c: u (t )   e( )d
0



kT

( k 1)T

kT

0

0

( k 1)T

Kh âu tích
Khaâ
í h phaâ
h ân rôøøi raïc: u (kT )   e( )d 
kT

 u (kT )  u[(k  1)T ] 

d  u[((k  1)T ] 
 e(t )dt

( k 1)T



 U ( z )  z 1U ( z )  T z 1E ( z )  E ( z )
2

 e( )d   e( )d

T
e[((k  1)]
) T  e(kT
k 
2



 Haøm truyeà
y n khaâu tích p
phaân rôøi rac:
ï GI ( z )  T z  1
2 z 1
9 September 2011

© H. T. Hoàng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/

7

Haøm truyeàn cuûa boä ñieàu khieån PID rôøi raïc


Boä ñieu
ñieàu khien
khieån PID lien
lieân tuï
tuc:
c:
K
GPID ( s )  K P   K D s
s



Boä ñieàu khieån PID rôøi raïc:

K IT z  1 K D z  1
GPID ( z )  K P 

2 z 1 T z
P
hoaëc

D

z
KD z 1
GPID ( z ) ...
Moân hoïc Moân hoïc
CÔ SÔÛ TÖÏ ÑOÄNGCÔ SÔÛ TÖÏ ÑOÄNG
Biên son: TS. Hunh Thái Hoàng
B môn đi
u khi
n t động
Khoa Đin – Đin T
Đại hc Bách Khoa TPHCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Ging viên: HTHoàng, NVHo, NĐHoàng, BTHuyn, HHPhương, HMTrí
9 September 2011 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
Cơ sở tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở tự động - Người đăng: vvcan92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Cơ sở tự động 9 10 788