Ktl-icon-tai-lieu

Cơ tính của 1 số loại thép cacborn

Được đăng lên bởi Trịnh Bá Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 1.4 Cơ tính của các loại thép cacbon theo GOST
Mác thép

σb

08 (CT1)
10 (CT2)
15 (CT3)
20 (CT4)
30 (CT5)
12 A
C35
C40
C45
C50
20Mn
40Mn
50Mn
40Mn2

340…420
360…450
400…490
440…540
520…620
450…600
560…660
600…720
640…760
680…800
480…580
640…760
730…850
750…870

σch

σ-1F

τ-1

dS, %

170…220
220…300
180
230…320
250…310
270…350
290…360
290…360
310…400

100…130
130…180
140…190
150…200
160…210
170…220
180…220

34
32
29
26
22
21
19
17
15
25
18
14
13

N/mm2 (MPa)
210
220
240
260
300
240
320
340
360
380
380
360
400
460

...
Ph lc 1.4 Cơ tính ca các loi thép cacbon theo GOST
Mác thép
σ
σσ
σ
b
σ
σσ
σ
ch
σ
σσ
σ
-1F
τ
ττ
τ
-1
d
S
, %
N/mm
2
(MPa)
08 (CT1)
10 (CT2)
15 (CT3)
20 (CT4)
30 (CT5)
12 A
C35
C40
C45
C50
20Mn
40Mn
50Mn
40Mn2
340…420
360…450
400…490
440…540
520…620
450…600
560…660
600…720
640…760
680…800
480…580
640…760
730…850
750…870
210
220
240
260
300
240
320
340
360
380
380
360
400
460
-
-
170…220
-
220…300
180
230…320
250…310
270…350
290…360
-
-
290…360
310…400
-
-
100…130
-
130…180
-
140…190
150…200
160…210
170…220
-
-
-
180…220
34
32
29
26
22
-
21
19
17
15
25
18
14
13
Cơ tính của 1 số loại thép cacborn - Người đăng: Trịnh Bá Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cơ tính của 1 số loại thép cacborn 9 10 706