Ktl-icon-tai-lieu

Cọc xi măng đất

Được đăng lên bởi luongnamj
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 38/2006/QĐ-BXD NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2006
VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 385 : 2006 "PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU
BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam :
TCXDVN 385 : 2006 "Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng "
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

2

LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 385 : 2006 "Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng" do Viện Khoa học
Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Xây
dựng đề nghị , Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 38/2006/QĐ-BXD ngày
27 tháng 12 năm 2006

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam
3

TCXDVN 385 : 2006

TCXDVN 385 : 2006

Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
Stabilization of Soft Soil by the Soil Cement Column Method

1.

Phạm vi áp dụng

1.1.
kế,
trong
mái

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về khảo sát - thí nghiệm, thiết
thi công và nghiệm thu trụ đất xi măng dùng để xử lý - gia cố nền đất yếu
xây dựng nhà và công trình có tải trọng nhẹ, khối đắp, cũng như trong ổn định
dốc...

1.2.
gồm:

Công nghệ thi công xét đến trong tiêu chuẩn này là công nghệ trộn sâu, bao
a)
b)
c)
d)
e)

2.

2.1.
được
situ).

Trộn bởi cần trộn quay cơ học, không lấy đất lên ( xem phụ lục A);
Độ sâu xử lý nền đất tối thiểu 3m;
Hình dáng và bố trí đa dạng gồm trụ đơn, mảng, khối, tường, và tổ hợp;
Xử lý đất tự nhiên, đất lấp, bãi thải…;
Các phương pháp gia cố nền dùng công nghệ tương tự đang có ( phương pháp
phun áp cao, phương pháp phối hợp, gia cố toàn khối) chỉ cập nhật một phần
trong tiêu chuẩn này(xem phụ lục A).

Các thuật ngữ và định nghĩa
Trụ đất xi măng: là trụ tròn bằng hỗn hợp đất -xi măng, hay đất- vữa xi măng
chế tạo bằng cách trộn cơ học xi măng hoặc vữa xi măng với đất tại chỗ (in-

2.2.

Trộn khô: là quá trình gồm xáo tơi đất bằng cơ học tại hiện trường và trộn bột xi
măng khô với đất có hoặc không có phụ gia.

2.4.

Trộn ướt: là quá trình gồm xáo tơi đất bằng cơ học tại hiện trường và trộn vữa xi
măng gồm nước, xi măng, có hoặc không có phụ gia với đất.

2.5.

Xuyên ...
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 38/2006/QĐ-BXD NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2006
VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 385 : 2006 "PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU
BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG"
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam :
TCXDVN 385 : 2006 "Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng "
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên
2
Cọc xi măng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cọc xi măng đất - Người đăng: luongnamj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Cọc xi măng đất 9 10 916