Ktl-icon-tai-lieu

Cọc xi măng đất

Được đăng lên bởi kiennt-wru
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bàn về phương pháp tính cọc xi măng - đất
KHOA HC SCÔNG NGHs
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH THY LI S 11/2012 17
BÀN V PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GIA C NN BNG CC
XIMĂNG - ĐẤT
TS. Phùng Vĩnh An
Vin Thu Công
Tóm tt: Bài báo đề cp đến nhng tn ti trong phương pháp tính toán được quy định trong tiêu
chun Vit Nam TCXDVN 385:2006 “Phương pháp gia c nn bng tr đất xi măng” và TCCS
05:2010/VKHTLVN “Hướng dn s dng phương pháp Jet Grouting to cc đất xi măng để gia c
đất yếu, chng thm nn và thân công trình đất”, đồng thi, đề xut mt s đim nhm hoàn thin các
tiêu chun đ
ã nêu trên.
Summary: This paper, refers to the some exist disadvantages about the calculation method in the
Vietnam standard 385:2006 "Stabilization of Soft Soil by the Soil Cement Column Method" and
Vietnam Academy for Water Resources standard 05:2010" Guideline for using cement soil columns
created by Jet-grouting method to improve soft soils, stop water leakage under and through earth
structures". Through which, propose amendments this exists in the standards to be finalized.
M ĐẦU
Trong 10 năm tr li đây, công ngh trn sâu
(CDM) đã được ng dng khá ph biến Vit
Nam. Công ngh này gm có 2 loi, khác nhau v
cách thc trn đất ti ch vi cht kết dính. Mt
loi, trn va xi măng vi đất bng ct cánh gn
đầu cn khoan. Loi thiết by khi đất được ct
bng cánh thì đồng thi cht kết dính (dng bt
hoc dng va) được bơm ra đầu mũi qua rut cn
khoan. Phương pháp này còn được gi là phương
pháp trn cơ (Mechanic). Loi th 2, đất được ct
bng các loi tia có áp lc cao [1]. Phương pháp
này gi là phương pháp Jet-Grouting (JG). Tùy
thuc vào công ngh 1 pha, 2 pha hay 3 pha mà đất
được ct bng tia va, hay c va và khí hoc c
va, khí và nước. C
c xi măng đất (XMĐ) được
to ra trong quá trình cn khoan được rút lên, do
trong quá trình rút cn khoan các tia vi áp lc cao
được phun ra đầu mũi khoan, chúng ct đất và
trn vi va to ra vt liu XMĐ. Đối vi phương
pháp này, cc XMĐ to ra ph thuc nhiu vào
điu kin khách quan như loi đất, tc độ rút cn,
áp lc bơm va.v.v. Mc dù cách thc to c
c
XMĐ ca hai phương pháp trên khác nhau nhưng
v bn cht, không có s khác bit vt liu XMĐ
do hai phương pháp này to ra (ch khác nhau v
cht lượng). Đối vi phương pháp tính toán cũng
tương t như vy.
I. MT S TN TI TRONG CÁC TÀI LIU
HIN HÀNH
Hin nay, tài liu có tính pháp lý để thiết kế x
đất yếu bng cc XMĐ bao gm: (1) Tiêu chun
xây d
ng Vit Nam TCXDVN 385:2006 “ Phương
pháp gia c nn đất yếu bng tr ximăng đất” do
B xây Dng ban hành, ngoài ra có Tiêu chun cơ
s ca Vin Khoa hc Thy li Vit Nam TCCS
05:2010/VKHTLVN “Hướng dn s dng phương
pháp Jet Grouting to cc xi măng đất để gia c
đất yếu chng thm nn và thân công trình bng
đất”. B Giao Thông Vn Ti cũng đã có d th
o
tiêu chun thiết kế thi công và nghim thu cc
XMĐ nhưng vì mt s lý do đến nay d tho này
chưa được chính thc tr thành tiêu chun; (2) Các
tài liu khác gm sách, báo tham kho. Ví d sách
ca Nhà xut bn Nông Nghip “Công ngh khoan
pht cao áp trong xđất yếu” hoc ca Nhà
xut bn Xây Dng “Cc đất xi măng – Phương
pháp gia c nn đất yếu”. Ngoài ra, cũng có nhi
u
bài báo đã đề cp đến phương pháp tính toán này.
Qua thc tế thiết kế và theo dõi các công trình ng
dng cc XMĐ, thy rng các tài liu trên bc l
mt s tn ti như sau:
Tiêu chun xây dng Vit Nam TCXDVN
385:2006 là tiêu chun đầu tiên ca Vit Nam v
thiết kế và nghim thu cc XMĐ [3]. Tiêu chun
này tn ti khá nhiu nhược đim, tuy nhiên trong
Cọc xi măng đất - Trang 2
Cọc xi măng đất - Người đăng: kiennt-wru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cọc xi măng đất 9 10 764