Ktl-icon-tai-lieu

Code điều khiển đèn giao thông

Được đăng lên bởi Vuong Phan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Huỳnh Văn Vương

MSSV: 1090998

#include "msp430g2553.h"
#include "intrinsics.h"
void delay(int ms)
{
int i;
for(i=0;i<ms;i++);
}
void hienthi1();
void hienthi2();
void hienthi3();
void hienthi4();
#define led1 (_P2_OUT->_BIT.b0)
#define led2 (_P2_OUT->_BIT.b1)
#define led3 (_P2_OUT->_BIT.b2)
#define led4 (_P2_OUT->_BIT.b3)
int dem;
int M[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
union reg {
struct bit {
unsigned char b0:1;
unsigned char b1:1;
unsigned char b2:1;
unsigned char b3:1;
unsigned char b4:1;
unsigned char b5:1;
unsigned char b6:1;
unsigned char b7:1;
}_BIT;
unsigned char _BYTE;
};


union reg* _P1_DIRECT = (union reg*)0x22 ;
union reg* _P1_OUT = (union reg*)0x21 ;
union reg* _P2_DIRECT = (union reg*)0x2A ;
union reg* _P2_OUT = (union reg*)0x29 ;
// thach anh
union reg* _P2_SEL = (union reg*)0x2E ;
unsigned int ng,tr,ch,dv;
unsigned long bien;
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;

DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
_P1_DIRECT->_BYTE = 0xff;
_P2_DIRECT->_BYTE = 0xff;
// khai bao chan thach anh
_P2_SEL->_BIT.b6=0;
_P2_SEL->_BIT.b7=0;
nhan:
for(;;)
{
ng=2; tr=5; ch=3; dv=0;
for(bien=0;bien<=25;bien++)
{
hienthi1();
if(dv==0)
{
dv=10;
ch=ch-1;
}
if(tr==0)
{
tr=10;
ng=ng-1;
}
dv--;
tr--;
}

// ??nh ngh?a P1.0 là ngõ ra


for(;;)

{
ng=0; tr=4; ch=0; dv=4;
for(bien=26;bien<=30;bien++)
{
hienthi2();
if(dv==0)
{
dv=10;
ch=ch-1;
}
if(tr==0)
{
tr=10;
ng=ng-1;
}
dv--;
tr--;

}
for(;;)
{
ng=3; tr=0; ch=2; dv=5;
for(bien=31;bien<=55;bien++)
{
hienthi3();
if(dv==0)
{
dv=10;
ch=ch-1;
}
if(tr==0)
{
tr=10;
ng=ng-1;
}
dv--;
tr--;
}
for(;;)
{
ng=0; tr=4; ch=0; dv=4;
for(bien=56;bien<=60;bien++)
{
hienthi4();
if(dv==0)
{
dv=10;
ch=ch-1;
}
if(tr==0)
{
tr=10;
ng=ng-1;
}
dv--;
tr--;}
goto nhan;
}
}
}
}
}
void hienthi1()

{
unsigned int v;
v=0;
while(v<1100)
{
P2OUT=0x0F; //CHONGLEM
P1OUT=M[dv];
_P2_OUT->_BIT.b0=0;
delay(50);
P2OUT=0x0F;//CHONGLEM
P1OUT=M[ch];
_P2_OUT->_BIT.b1=0;
delay(50);
P2OUT=0x0F;//CHONGLEM
P1OUT=M[tr];
_P2_OUT->_BIT.b2=0;
delay(50);
P2OUT=0x0F;//CHONGLEM
P1OUT=M[ng];
_P2_OUT->_BIT.b3=0;
delay(50);
v++;
}
}
void hienthi2()
{
unsigned int k;
k=0;
while(k<1100)
{
P2OUT=0X4F; //CHONGLEM
P1OUT=M[dv];
_P2_OUT->_BIT.b0=0;
delay(50);
P2OUT=0X4F; //CHONGLEM
P1OUT=M[ch];
_P2_OUT->_BIT.b1=0;
delay(50);
P2OUT=0X4F; //CHONGLEM
P1OUT=M[tr];
_P2_OUT->_BIT.b2=0;
delay(50);
P2OUT=0X4F; //CHONGLEM
P1OUT=M[ng];
_P2_OUT->_BIT.b3=0;
delay(50);

http://electr...
http://electronicctu.net
Hunh Văn Vương MSSV: 1090998
#include "msp430g2553.h"
#include "intrinsics.h"
void delay(int ms)
{
int i;
for(i=0;i<ms;i++);
}
void hienthi1();
void hienthi2();
void hienthi3();
void hienthi4();
#define led1 (_P2_OUT->_BIT.b0)
#define led2 (_P2_OUT->_BIT.b1)
#define led3 (_P2_OUT->_BIT.b2)
#define led4 (_P2_OUT->_BIT.b3)
int dem;
int M[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
union reg {
struct bit {
unsigned char b0:1;
unsigned char b1:1;
unsigned char b2:1;
unsigned char b3:1;
unsigned char b4:1;
unsigned char b5:1;
unsigned char b6:1;
unsigned char b7:1;
}_BIT;
unsigned char _BYTE;
};
union reg* _P1_DIRECT = (union reg*)0x22 ;
union reg* _P1_OUT = (union reg*)0x21 ;
union reg* _P2_DIRECT = (union reg*)0x2A ;
union reg* _P2_OUT = (union reg*)0x29 ;
// thach anh
union reg* _P2_SEL = (union reg*)0x2E ;
unsigned int ng,tr,ch,dv;
unsigned long bien;
void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
Code điều khiển đèn giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Code điều khiển đèn giao thông - Người đăng: Vuong Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Code điều khiển đèn giao thông 9 10 930