Ktl-icon-tai-lieu

code

Được đăng lên bởi Đỗ Mai Phương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
***1*****
package AWT_SWING;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class Calculator1 extends JFrame implements ActionListener {
public Calculator1() {
this.setVisible(true);
this.setSize(205, 250);
this.setResizable(false);
this.setTitle("My Calculator");
this.setLocation(300, 200);
this.setLayout(new BorderLayout());
JLabel lbn1 = new JLabel("Number 1");
JLabel lbn2 = new JLabel("Number 2");
JLabel lbRes = new JLabel("Result");
JPanel pn = new JPanel();
this.add(pn, BorderLayout.NORTH);
pn.setLayout(new BorderLayout());
JPanel pnn1 = new JPanel();
pn.add(pnn1, BorderLayout.NORTH);
pnn1.setLayout(new BorderLayout());
pnn1.add(lbn1, BorderLayout.WEST);
pnn1.add(tfn1, BorderLayout.CENTER);
JPanel pnn2 = new JPanel();
pn.add(pnn2, BorderLayout.CENTER);
pnn2.setLayout(new BorderLayout());
pnn2.add(lbn2, BorderLayout.WEST);
pnn2.add(tfn2, BorderLayout.CENTER);
JPanel pnRes = new JPanel();
pn.add(pnRes, BorderLayout.SOUTH);
pnRes.setLayout(new BorderLayout());
pnRes.add(lbRes, BorderLayout.WEST);
pnRes.add(tfRes, BorderLayout.CENTER);
pnnb.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
this.add(pnnb, BorderLayout.CENTER);
pnnb.setLayout(new FlowLayout());
pnnb.add(bt7);
pnnb.add(bt8);
pnnb.add(bt9);
pnnb.add(btMul);
pnnb.add(bt4);
pnnb.add(bt5);
pnnb.add(bt6);
pnnb.add(btDiv);
pnnb.add(bt1);
pnnb.add(bt2);
pnnb.add(bt3);
pnnb.add(btAdd);

pnnb.add(bt0);
pnnb.add(btDot);
pnnb.add(btTotal);
pnnb.add(btSub);
JPanel pnLb = new JPanel();
JLabel lb = new JLabel("MY STANDARD CALCULATOR");
lb.setForeground(Color.BLUE);
this.add(pnLb, BorderLayout.SOUTH);
pnLb.add(lb);
tfn1.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
bt0.addActionListener(this);
}
JPanel pnnb = new JPanel();
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton
JButton

bt0 = new JButton("0");
bt1 = new JButton("1");
bt2 = new JButton("2");
bt3 = new JButton("3");
bt4 = new JButton("4");
bt5 = new JButton("5");
bt6 = new JButton("6");
bt7 = new JButton("7");
bt8 = new JButton("8");
bt9 = new JButton("9");
btMul = new JButton("x");
btDiv = new JButton("/ ");
btAdd = new JButton("+");
btSub = new JButton(" -");
btTotal = new JButton("=");
btDot = new JButton(". ");

JTextField tfn1 = new JTextField();
JTextField tfn2 = new JTextField();
JTextField tfRes = new JTextField();

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
if(ae.getSource()==bt0) {
tfn1.setText("0");
}
}
public static void main(String[] a...
***1*****
package AWT_SWING;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class Calculator1 extends JFrame implements ActionListener {
public Calculator1() {
this.setVisible(true);
this.setSize(205, 250);
this.setResizable(false);
this.setTitle("My Calculator");
this.setLocation(300, 200);
this.setLayout(new BorderLayout());
JLabel lbn1 = new JLabel("Number 1");
JLabel lbn2 = new JLabel("Number 2");
JLabel lbRes = new JLabel("Result");
JPanel pn = new JPanel();
this.add(pn, BorderLayout.NORTH);
pn.setLayout(new BorderLayout());
JPanel pnn1 = new JPanel();
pn.add(pnn1, BorderLayout.NORTH);
pnn1.setLayout(new BorderLayout());
pnn1.add(lbn1, BorderLayout.WEST);
pnn1.add(tfn1, BorderLayout.CENTER);
JPanel pnn2 = new JPanel();
pn.add(pnn2, BorderLayout.CENTER);
pnn2.setLayout(new BorderLayout());
pnn2.add(lbn2, BorderLayout.WEST);
pnn2.add(tfn2, BorderLayout.CENTER);
JPanel pnRes = new JPanel();
pn.add(pnRes, BorderLayout.SOUTH);
pnRes.setLayout(new BorderLayout());
pnRes.add(lbRes, BorderLayout.WEST);
pnRes.add(tfRes, BorderLayout.CENTER);
pnnb.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
this.add(pnnb, BorderLayout.CENTER);
pnnb.setLayout(new FlowLayout());
pnnb.add(bt7);
pnnb.add(bt8);
pnnb.add(bt9);
pnnb.add(btMul);
pnnb.add(bt4);
pnnb.add(bt5);
pnnb.add(bt6);
pnnb.add(btDiv);
pnnb.add(bt1);
pnnb.add(bt2);
pnnb.add(bt3);
pnnb.add(btAdd);
code - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
code - Người đăng: Đỗ Mai Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
code 9 10 186