Ktl-icon-tai-lieu

Cối trộn vữa khô năng suất 500kg/mẻ

Được đăng lên bởi truc-cdt-k53
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I : Mô hình tham khảo, phân tích lựa chọn loại công nghệ phù
hợp với đặc tính kĩ thuật.
1. Khái niệm vữa khô và yêu
1.1.
Khái niệm vữa khô

cầu sản phẩm

Là hỗn hợp các chất được sấy, đốt ở nhiệt độ cao nhằm loại bỏ tạp chất.
Thành phần
-

Chất kết dính : xi măng, polime…
Cốt liệu chọn lọc : cát, đá vôi,...
Phụ gia

Sản phẩm chính
1.2.
-

Keo dán gạch
Keo miết gạch
Vữa xây dựng dành cho gạch nhẹ
Vữa xây trát dành cho gạch đỏ
Đặc tính vật liệu
3
Khối lượng riêng ρ=1500 kg /m
Nội ma sát k=0,84-1
Dạng hạt, bột mịn, xấy khô trước khi trộn
Kích thước hạt < 0,03
°
°
Góc ma sát 40 −45
°

-

Góc dốc tự nhiên 42
Yêu cầu vật liệu và thiết bị
Trộn đều các thành phần vật liệu, đặc biệt là các vật liệu tỉ lệ nhỏ để tạo

-

hỗn hợp đồng nhất
Nhiên liệu không bị thất thoát ( văng ra ngoài) trong quá trình trộn
Vật liệu sau khi trộn tơi, không vón cục
Tháo nạp liễu dễ dàng
Đủ năng suất 5 tấn/h ( 500kg/ mẻ)
Làm việc êm, ổn định trong thời gian dài
Chi phí giá thành thấp

1.3.

1

Sử dụng và bảo dưỡng sữa chữa thuận tiện
2. Cơ sở lý thuyết của quá trình trộn vật liệu rời
2.1.
Khái niệm trộn vật liệu rời
Trộn vật liệu rời la quá trình kết hợp các khối lượng của các vật liệu khác
-

nhau với mục đích nhận được hỗn hợp đồng nhất, nghĩa là tạo thành sự phân
bố đồng nhất của các phần tử ở mỗi cấu tử trong tất cả khối lượng hỗn hợp
bằng các sắp xếp lại chúng dưới tác dụng của ngoại lực. Hỗn hợp được tạo
ra như thế để tăng cường quá trình trao đổi nhiệt và đổi khối lượng.
2.2.
Các thông số ảnh hưởng tới quá trình trộn
- Đường kính tương đương của hạt
Vì các hạt có khối lượng riêng không đều nhau và không phải hình cầu
Dtd

nên ta dung kích thước tương đương

để đặc trưng cho kích thước

hạt. Kích thước tương đương của hạt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất
của quá trình trộn. Một cách định tính thì đường kính tương đương của
các hạt càng gần nhau sẽ cho hỗn hợp sau khi trộn càng đồng đều
Dtd =

√
3

6m
πρ

Trong đó
m : là khối lượng hạt
ρ
: là khối lượng riêng
Nếu sử dụng vật liệu rời bị chặn trên lỗ sáng có kích thước

a1 , a2

thì

D itd =√ a i1 ai2
n

∑ mi Ditd

D td= i=1 n

∑ mi
i=1

-

Phân bố các lớp hạt

2

Các lớp hạt là tập hợp bao gồm các hạt có kích thước không bằng nhau,
rải trong khoảng từ

d min

d max

đến

và ứng với nó là khối lượng không

bằng nhau nghĩa là lớp hạt có cấu trúc đa phân tán. Càng nhiều lớp hạt
-

thì quá trình trộn sẽ tạo được chất lượng trộn càng tốt.
Hình dạng hạt
Hình dạng hạt được đánh giá bằng hệ số dạng φ là tỉ số giữa bề mặt F
của bêt ...
Phần I : Mô hình tham khảo, phân tích lựa chọn loại công nghệ phù
hợp với đặc tính kĩ thuật.
1. Khái niệm vữa khô và yêu cầu sản phẩm
1.1. Khái niệm vữa khô
Là hỗn hợp các chất được sấy, đốt ở nhiệt độ cao nhằm loại bỏ tạp chất.
Thành phần
- Chất kết dính : xi măng, polime…
- Cốt liệu chọn lọc : cát, đá vôi,...
- Phụ gia
Sản phẩm chính
- Keo dán gạch
- Keo miết gạch
- Vữa xây dựng dành cho gạch nhẹ
- Vữa xây trát dành cho gạch đỏ
1.2. Đặc tính vật liệu
- Khối lượng riêng
ρ=1500 kg /m
3
- Nội ma sát k=0,84-1
- Dạng hạt, bột mịn, xấy khô trước khi trộn
- Kích thước hạt < 0,03
- Góc ma sát
40
°
45
°
- Góc dốc tự nhiên
42
°
1.3. Yêu cầu vật liệu và thiết bị
- Trộn đều các thành phần vật liệu, đặc biệt là các vật liệu tỉ lệ nhỏ để tạo
hỗn hợp đồng nhất
- Nhiên liệu không bị thất thoát ( văng ra ngoài) trong quá trình trộn
- Vật liệu sau khi trộn tơi, không vón cục
- Tháo nạp liễu dễ dàng
- Đủ năng suất 5 tấn/h ( 500kg/ mẻ)
- Làm việc êm, ổn định trong thời gian dài
- Chi phí giá thành thấp
1
Cối trộn vữa khô năng suất 500kg/mẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cối trộn vữa khô năng suất 500kg/mẻ - Người đăng: truc-cdt-k53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Cối trộn vữa khô năng suất 500kg/mẻ 9 10 480