Ktl-icon-tai-lieu

Cống chữ nhật qua đường

Được đăng lên bởi Tú Trần
Số trang: 367 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Untitled 1/6 Ban tinh1.2x1.2
tµi liÖu tham kh¶o
[1]-"TÝnh to¸n èng ngÇm"-(nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp. N¨m 1978)
[2] Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN 18-79 Bé Giao th«ng VËn t¶i ban hµnh
kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2057 Q§/KT4 ngµy 19/9/1979
n
n
1-1
t 3-3 H
2-2
d
d
B
C¸c th«ng sè ®Çu vµo:
- BÒ dµy líp ®Êt phñ : 0.8 (m)
- ChiÒu cao cèng hép (lßng cèng): H = 1.2 (m)
- BÒ réng cèng hép (lßng cèng): B = 1.2 (m)
- Dung träng cña ®Êt ®¾p 2 bªn thµnh cèng: 2.1
- Dung träng trung b×nh cña ®Êt trªn n¾p cèng:
2
- Gãc ma s¸t trong cña ®Êt :

10 (®é)= 0.175
- BÒ dµy n¾p cèng hép : n = 0.12 (m) = 12
- BÒ dµy thµnh cèng : t = 0.12 (m) = 12
- BÒ dµy ®¸y cèng d = 0.12 (m) = 12
- BÒ dµy líp bª t«ng b¶o vÖ : a = 0.03 (m) = 3
- Dung träng cña bª t«ng : 2.5
- M¸c bª t«ng : 250
150
110
1.5
M« ®un ®µn håi cña bª t«ng : 265000
H 18
- ThÐp lo¹i : C
II
5
2600
- Lo¹i t¶i träng « t« : H 30 T¶i träng b¸nh sau T =
6
1.1
0.9
1.2
1
1.4
- HÖ sè ®éng lùc (khi h1<1m)

1.2
* T¶i träng th¼ng ®øng:
TÝnh hÖ sè x¸c ®Þnh ¸p lùc th¼ng ®øng lªn ®Ønh cèng (C):
nÒn mÒm yÕu (c¸t xèp, sÐt c¸t vµ sÐt dÎo mÒm)
5
Khi
h1
b¶n tÝnh cèng hép ®¬n d íi ® êng
kÝch th íc hXb= 1.2x1.2m
h
1
h
1
=
®
=
(T/m
3
)
(cã kÓ ®Õn t¸c dông cña n íc ngÇm møc ngang ®Ønh cèng)
=
(T/m
3
)
b
=
(T/m
3
)
M
#
=
C êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng :
R
n
=
(Kg/cm
2
)
E
b
=
(Kg/cm
2
)
C êng ®é chÞu kÐo cña thÐp :
R
a
=
(Kg/cm
2
)
- HÖ sè v ît t¶i cña tÜnh t¶i :
d
- HÖ sè v ît t¶i cña t¶i träng ho¹t t¶i
l
- HÖ sè v ît t¶i cña t¶i träng xe cé :

TÝnh to¸n t¶i träng (Cho 1m dµi cña cèng hép)
Do ®Æc tr ng cña nÒn ®Êt lµ:
Nªn ta lÊy hÖ sè ®Æc tr ng cho nÒn ®Êt S =
cm
RAD
cm
cm
cm
(T
)
S .
nH d
h
1
h
1
2 t B
Cống chữ nhật qua đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cống chữ nhật qua đường - Người đăng: Tú Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
367 Vietnamese
Cống chữ nhật qua đường 9 10 731