Ktl-icon-tai-lieu

Công cụ hỗ trợ phần mềm theo hướng đối tượng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÖNG CUÅ HÖÎ TRÚÅ PHÊÌN MÏÌM THEO HÛÚÁNG ÀÖËI TÛÚÅNG
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
MÚÃ ÀÊÌU................................................................................................... 7
Cöng cuå höî trúå xêy dûång phêìn mïìm theo hûúáng àöëi tûoång............................... 9
Giai àoaån kiïím chûáng 2.................................................................................. 9
HIÏÅN TRAÅNG VAÂ YÏU CÊÌU....................................................................9
1. Hiïån traång........................................................................................... 9
Cöng cuå höî trúå xêy dûång phêìn mïìm theo hûúáng àöëi tûoång..............................10
Giai àoaån kiïím chûáng 3.................................................................................10
CÖNG CUÅ PHÊN TÑCH THIÏËT KÏË PHAÁT SINH VN_Case......................10
(ÀHKHTN, TPHCM)................................................................................10
Cöng cuå höî trúå phêìn mïìm theo hûúáng àöëi tûúång.............................................10
Giai àoaån kiïím chûáng 4.................................................................................10
CÖNG CUÅ PHÊN TÑCH THIÏËT KÏË PHAÁT SINH VISUAL MODELER
(Rational + Microsoft) ...............................................................................10
Cöng cuå höî trúå xêy dûång phêìn mïìm theo àöëi tûúång ........................................11
Giai àoaån kiïím chûáng 5.................................................................................11
Cöng cuå höî trúå xêy dûång phêìn mïìm theo àöëi tûúång ........................................12
Giai àoaån kiïím chûáng 6.................................................................................12
1.2. Yïâu cêìu...........................................................................................12
Cöng cuå höî trúå xêy dûång phêìn mïìm theo hûúáng àöëi tûúång..............................12
Giai àoaån kiïím chûáng 7.................................................................................12
PHÊN TÑCH.............................................................................................12
2. Sú àöì lúáp àöëi tûúång tham gia..............................................................12
Cöng cuå höî trúå xêy dûång phêìn mïìm theo hûúáng àöëi tûúång..............................13
Giai àoaån kiïím chûáng 8.................................................................................13
2.2. Danh saách caác lúáp àöëái tûúång, quan hïå STT tïn Lúáp àöëi tûúång loaåi diïîn
giaãi........................................................................................................13
Cöng cuå xêy dûång phêìn mïìm theo hûúáng àöëi tûúång........................................14
Giai àoaån kiïím chûáng 9.................................................................................14
2.3. Danh saách caác thuöåc tñnh vaâ haânh àöång cuãa caác Lúáp àöëái tûúång..........14
Công cụ hỗ trợ phần mềm theo hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công cụ hỗ trợ phần mềm theo hướng đối tượng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Công cụ hỗ trợ phần mềm theo hướng đối tượng 9 10 861