Ktl-icon-tai-lieu

Công cụ Tracert và cách sử dụng Tracert

Được đăng lên bởi hacker0206
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công cụ Tracert và cách sử dụng Tracert
Tracert (hay Traceroute) là công cụ dựa trên nền tảng Windows cho phép bạn hỗ trợ
chương trình kiểm tra cơ sở hạ tầng mạng. Trong bài này chúng tôi giới thiệu cách dùng
Tracert để sửa chữa các vấn đề gặp trong thực tế. Điều này giúp tăng cường tính hữu ích
của công cụ và chỉ cho bạn một số cách dùng khi làm việc với các mạng riêng của mình.
Tiện ích TCP/IP này cho phép bạn xác định các gói định hướng lưu chuyển trong toàn bộ mạng
tới host cụ thể theo yêu cầu của bạn. Tracert hoạt động bằng cách tăng thêm giá trị "thời gian
sống" (TTL) cho từng gói liên tiếp được gửi đi. Khi một gói đi qua một host, host này sẽ giảm
TTL đi một giá trị và tiếp tục gửi nó sang host kế tiếp. Khi một gói có TTL đến được host cần
tới, host sẽ loại bỏ gói và gửi thông báo thời gian ICMP quá hạn. Tracert nếu được dùng phù hợp
và chính xác có thể giúp bạn tìm ra các điểm định tuyến không chính xác hoặc không tồn tại
trong mạng của bạn.
Giới thiệu về Tracert
Tracert là công cụ dòng lệnh nền tảng Windows dùng để xác định đường đi từ nguồn tới đích
của một gói Giao thức mạng Internet (IP - Internet Protocol). Tracert tìm đường tới đích bằng
cách gửi các thông báo Echo Request (yêu cầu báo hiệu lại) Internet Control Message Protocol
(ICMP) tới từng đích. Sau mỗi lần gặp một đích, giá trị Time to Live (TTL), tức thời gian cần để
gửi đi sẽ được tăng lên cho tới khi gặp đúng đích cần đến. Đường đi được xác định từ quá trình
này.
Nhìn vào hình minh hoạ sau bạn có thể hình dung ra được cách thức Tracert hoạt động trong một
mạng sản xuất.

Sử dụng Tracert như thế nào
Như bạn thấy ở hình minh hoạ, chúng ta sẽ gửi lưu lượng từ trạm kiểm tra bên B (Site B) tới một
server ở bên A (Site A). Các gói tin sẽ truyền đi trong mạng diện rộng (WAN), phân tách thành
hai phía nối với nhau qua liên kết T1 và một liên kết dự phòng ISDN (Integrated Services Digital
Network). Để dùng tiện ích Tracert, đơn giản bạn chỉ cần biết địa chỉ IP của máy đích muốn gửi

đến, cách sử dụng Tracert chính xác và bạn cần tìm cái gì trong kết quả.
Tracert hoạt động dựa vào thao tác với trường Time to Live (TTL). Bằng cách tăng TTL và sau
mỗi lần gặp router, giá trị của nó lại giảm đi một, gói tin được gửi tới router tiếp theo. Mỗi lần
gói tin được gửi từ router này đến router khác, người ta gọi là nó đã thực hiện một bước nhảy
(hop). Khi trường TTL có giá trị trở về 0, router sẽ gửi thông báo "Time Exceeded" ICMP (hết
thời gian) tới máy nguồn. Bạn có thể xem ví dụ với mạng mẫu sau của...
Công cụ Tracert và cách sử dụng Tracert
Tracert (hay Traceroute) là công cụ dựa trên nền tảng Windows cho phép bạn hỗ trợ
chương trình kiểm tra cơ sở hạ tầng mạng. Trong bài này chúng tôi giới thiệu cách dùng
Tracert để sửa chữa các vấn đề gặp trong thực tế. Điều này giúp tăng cường tính hữu ích
của công cụ và chỉ cho bạn một số cách dùng khi làm việc với các mạng riêng của mình.
Tiện ích TCP/IP này cho phép bạn xác định các gói định hướng lưu chuyển trong toàn bộ mạng
tới host cụ thể theo yêu cầu của bạn. Tracert hoạt động bằng cách tăng thêm giá trị "thời gian
sống" (TTL) cho từng gói liên tiếp được gửi đi. Khi một gói đi qua một host, host này sẽ giảm
TTL đi một giá trị và tiếp tục gửi nó sang host kế tiếp. Khi một gói có TTL đến được host cần
tới, host sẽ loại bỏ gói và gửi thông báo thời gian ICMP quá hạn. Tracert nếu được dùng phù hợp
và chính xác có thể giúp bạn tìm ra các điểm định tuyến không chính xác hoặc không tồn tại
trong mạng của bạn.
Giới thiệu về Tracert
Tracert là công cụ dòng lệnh nền tảng Windows dùng để xác định đường đi từ nguồn tới đích
của một gói Giao thức mạng Internet (IP - Internet Protocol). Tracert tìm đường tới đích bằng
cách gửi các thông báo Echo Request (yêu cầu báo hiệu lại) Internet Control Message Protocol
(ICMP) tới từng đích. Sau mỗi lần gặp một đích, giá trị Time to Live (TTL), tức thời gian cần để
gửi đi sẽ được tăng lên cho tới khi gặp đúng đích cần đến. Đường đi được xác định từ quá trình
này.
Nhìn vào hình minh hoạ sau bạn có thể hình dung ra được cách thức Tracert hoạt động trong một
mạng sản xuất.
Sử dụng Tracert như thế nào
Như bạn thấy ở hình minh hoạ, chúng ta sẽ gửi lưu lượng từ trạm kiểm tra bên B (Site B) tới một
server ở bên A (Site A). Các gói tin sẽ truyền đi trong mạng diện rộng (WAN), phân tách thành
hai phía nối với nhau qua liên kết T1 và một liên kết dự phòng ISDN (Integrated Services Digital
Network). Để dùng tiện ích Tracert, đơn giản bạn chỉ cần biết địa chỉ IP của máy đích muốn gửi
Công cụ Tracert và cách sử dụng Tracert - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công cụ Tracert và cách sử dụng Tracert - Người đăng: hacker0206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công cụ Tracert và cách sử dụng Tracert 9 10 698