Ktl-icon-tai-lieu

công ngệ sản xuất bánh kẹo

Được đăng lên bởi Pé Chuột
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2258 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
ĐƯỜNG BÁNH KẸO
GV: HUỲNH KIM PHỤNG
MAIL: huynhkimphung2703@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
CNSX ĐƯỜNG BÁNH KẸO
• TỔNG SỐ TIẾT: 30
• CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Phần A: Công nghệ sản xuất đường
Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía
Chương 2: Nguyên liệu sản xuất đường
Chương 3: Giới thiệu về đường saccharose
Chương 4: Xử lý sơ bộ mía
Chương 5: Lấy nước mía
Chương 6: Làm sạch nước mía
Chương 7: Cô đặc nước mía
Chương 8: Kết tinh đường

Phần B: Công nghệ sản xuất bánh kẹo
Chương 9: Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong CNSX bánh
kẹo
Chương 10: Công nghệ sản xuất bánh
Chương 11: Công nghệ sản xuất kẹo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG MÍA
2. LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP
SULFITTE HÓA
3. NẤU MẬT
4. LUYỆN ĐƯỜNG NON VÀ TRỢ TINH
5. TÁCH MẬT, LÀM KHÔ, ĐÓNG GÓI VÀ VẬN
CHUYỂN ĐƯỜNG – BÙI LÊ THIỆN, NGUYỄN MỘNG
HÙNG, PHẠM LƯƠNG TUỆ, … - NXB NÔNG NGHIỆP
HN – 1996

PHẦN A
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG
Chương 1: Giới thiệu chung về đường
mía
Chương 2: Nguyên liệu sản xuất đường
Chương 3: Tính chất của đường
saccharose

Chương 1: Giới thiệu chung về
đường mía
1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
2. VAI TRÒ CỦA ĐƯỜNG MÍA TRONG
ĐỜI SỐNG
3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ

Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía
1.1. Lịch sử phát triển

• Ấn độ là nước đầu tiên trên
thế giới biết sản xuất
đường từ mía khoảng năm
398
• Công nghiệp đường tuy có
từ lâu đời, nhưng 200 năm
gần đây mới được cơ khí
hóa
• Trong những năm gần đây
ngành đường đã phát triển
một cách nhanh chóng

Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía
1.1. Lịch sử phát triển

• Việt Nam là một quốc gia có truyền thống
sản xuất đường mía từ lâu đời
• Cùng với sự phát triển của ngành đường
trên thế giới nước ta sẽ có một nền công
nghiệp đường tiên tiến nhằm đáp ứng nhu
cầu về lượng đường sử dụng cho nhân
dân và góp phần xây dựng cho sự phát
triển kinh tế nước ta

Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía
1.2. Vai trò của đường mía trong đời sống

• Là nguyên liệu cho các ngành chế biến
thực phẩm và các ngành khác
• Là chất điều vị cho bữa ăn hằng ngày
• Là chất cung cấp năng lượng cho cơ
thể

1.3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG
1. Chất khô: chất rắn hòa tan không bay hơi
có trong dung dịch đường
2. Độ Brix (0Bx): khối lượng gần đúng chất rắn
hòa tan không bay hơi có trong 100 phần
khối lượng dung dịch đường

1.3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG
3. Độ pol: khối lượng đường saccharose gần đúng
có trong 100 phần dung dịch dịch đường
4. AP: độ tinh khiết đơn giản của dung dịch đường

AP =

Pol
Bx

100

5. CCS (Commercial cane sugar – chữ...
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
ĐƯỜNG BÁNH KẸO
GV: HUỲNH KIM PHỤNG
MAIL: huynhkimphung2703@gmail.com
công ngệ sản xuất bánh kẹo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công ngệ sản xuất bánh kẹo - Người đăng: Pé Chuột
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
công ngệ sản xuất bánh kẹo 9 10 469