Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ bền hóa vật liệu

Được đăng lên bởi ntquang226
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA BỀN
VẬT LIỆU KIM LOẠI

4.1. CHUYỂN BIẾN PHA Ở THỂ RẮN TRONG HỢP KIM Fe – C.
4.1.1 Chuyển biến pha khi nung nóng.
Cơ sở để xác định chuyển biến về tổ chức khi nung nóng thép là giản đồ trạng thái
của hợp kim Fe – C được biểu diễn trong phần trước.
Quá trình chuyển biến khi nung nóng được trình bày trên hình vẽ 4.1.

Nhieät ñoä 0C

Thép cùng tích với tổ chức duy nhất là péclít nên sau khi nung nóng trên đường A1 sẽ
có tổ chức hoàn toàn là austenít và khi tiếp tục nung nóng không còn chuyển biến pha nào
khác.

A

A

E

G
900

F

Acm

A

A3

XeII

800

A
A1
S
A
Hình 4.1 SơPđồ chuyển biến tổ chức của các loại thép khi nung nóng.
700
XeII
F chức là ferít vàPpeclít nên khi nung
Còn thép trước cùng tích với tổ
đến nhiệt độ cao
hơn A1 và thấp hơn A3 thì chỉ có peclít chuyển biến thành tổ chức austenít còn có tổ chức
ferít thì vẫn giữ nguyên.
P
P
Sau khi nung nóng trên đường A3 có chuyển biến mới đó là sự hòa tan ferít vào
austenít nên tổ chức của thép
trước cùng0,6
tích lúc
này mới hoàn
toàn là austenít.
0,2 0,4
0,8 1,0
1,2 1,4
1,6
%C
52

Tương tự, thép sau cùng tích có tổ chức là peclít và xementít II khi nung nóng trên
nhiệt độ cao hơn A1 nhưng còn thấp hơn Acm thì mới chỉ có peclít chuyển biến thành
austenít còn tổ chức xêmentít II vẫn giữ nguyên. Khi tiếp tục nung nóng qua đường A cm có
chuyển biến mới là sự hòa tan của xementít II vào austenít nên tổ chức của thép sau cùng
tích ở vùng nhiệt độ này có tổ chức hoàn toàn là austenít.
Như vậy, chỉ khi nung nóng lên quá đường GSE (tương ứng với A 3 và ACm) thì mọi
thép đều có tổ chức giống nhau là austenít nhưng thành phần các bon trong Austenít của
chúng khác nhau phụ thuộc vào lượng các bon trong chúng.
4.1.2 Các chuyển biến austenít khi làm nguội.


Tổng quan

Có hai cách làm nguội: làm nguội đẳng nhiệt và làm nguội liên tục.
Làm nguội đẳng nhiệt là thực hiện làm nguội bằng cách nhúng nhanh các mẫu nhỏ
và mỏng đã được austenít hóa vào các môi trường (thường là lỏng) có nhiệt độ được giữ
không đổi, rồi tiến hành xác định mức độ chuyển biến theo thời gian bằng các phương
pháp khác nhau.
Làm nguội liên tục là làm nguội sao cho nhiệt độ giảm dần liên tục theo thời gian.
Khi làm nguội đẳng nhiệt austenít xuống thấp hơn A1, nó trở nên không ổn định và có
xu hướng chuyển thành các tổ chức khác có tính ổn định cao hơn. Tùy thuộc vào điều kiện
làm nguội mà sẽ có các chuyển biến khác nhau.
Ðể biểu diễn quá trình phân hủy
austenít ở các nhiệt độ khác nhau, người ta
sử dụng biểu đồ đường cong...
Ch ng 4ươ
CÁC PH NG PHÁP HÓA B N ƯƠ
V T LI U KIM LO I
4.1. CHUY N BI N PHA TH R N TRONG H P KIM Fe – C.
4.1.1 Chuy n bi n pha khi nung nóng. ế
C s đ xác đ nh chuy n bi n v t ch c khi nung nóng thép gi n đ tr ng tháiơ ế
c a h p kim Fe – C đ c bi u di n trong ph n tr c. ượ ướ
Quá trình chuy n bi n khi nung nóng đ c trình bày trên ế ượ hình v 4.1.
Thép cùng tích v i t ch c duy nh t là péclít nên sau khi nung nóng trên đ ng A ườ
1
s
có t ch c hoàn toàn là austenít và khi ti p t c nung nóng không còn chuy n bi n pha nào ế ế
khác.
Hình 4.1 S đ chuy n bi n t ch c c a các lo i thép khi nung nóng.ơ ế
Còn thép tr c cùng tích ướ v i t ch c ferít peclít nên khi nung đ n nhi t đ cao ế
h n Aơ
1
th p h n A ơ
3
thì ch peclít chuy n bi n thành t ch c austenít còn t ch c ế
ferít thì v n gi nguyên.
Sau khi nung nóng trên đ ng Aườ
3
chuy n bi n m i đó s hòa tan ferít vào ế
austenít nên t ch c c a thép tr c cùng tích lúc này m i hoàn toàn là austenít. ướ
52
Nhieät ñ
0
C
900
800
700
A
A
A
P
Xe
II
P
P
F
F
A
A
0,2
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
1,4
1,6
%C
G
S
P
E
Xe
II
A
1
A
3
A
cm
Công nghệ bền hóa vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ bền hóa vật liệu - Người đăng: ntquang226
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công nghệ bền hóa vật liệu 9 10 92