Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ cad/cam

Được đăng lên bởi Bá Sơn
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5103 lần   |   Lượt tải: 10 lần
AFFILIATED INSTITUTIONS
ANNA UNIVERSITY CHENNAI : : CHENNAI 600 025
REGULATIONS - 2009
CURRICULUM I TO IV SEMESTERS (FULL TIME)

M.E. CAD / CAM
Code No.
THEORY
MA 9213
CD 9211
CC 9212
CD 9221
CC 9211
E1
PRACTICAL
CC 9215

SEMESTER – I
Course Title

L

T

P

1
0
0
1
0
0

0
2
0
0
0
0

C

Probability and Statistical Methods
Computer Application in Design
Finite Element Analysis in Manufacturing Engineering
Integrated Mechanical Design**
Competitive manufacturing systems
Elective-I

3
3
3
3
3
3

CAD Lab

0
0 3 3
18 2 5 24

Total

4
4
3
4
3
3

SEMESTER – II
Code No.
THEORY
CC 9221
CC 9222
CI 9211
PD 9221

Course Title

L

0

3

0
0
1

0
0
0

3
3
4

3
3

Total

0

3
3
3

E2
E3
PRACTICAL
CC 9225
CAM LAB

P

3

Design for Manufacture, Assembly
and Environments
Integrated Manufacturing Systems
Applied Materials Engineering
Integrated Product Design and Processes
Development
Elective-II
Elective-III

T

C

0
0

0
0

3
3

0
0 3 3
18 1 3 22

SEMESTER – III
Code No.
Course Title
THEORY
E4
Elective – IV
E5
Elective – V
E6
Elective – VI
PRACTICAL
CC 9231
Project Work Phase I

L

1

P

C

3
3
3

Total

T
0
0
0

0
0
0

3
3
3

0
9

0
0

12
12

6
15

SEMESTER – IV
Code
Course Title
No.
PRACTICAL
CC 9241 Project Wok Phase II

L
0
Total

Total Credits: 24+ 22+15+ 12 = 73

2

T
0

0

0

P

C

24
24

12
12

UPDATED ON 11.02.2010
AFFILIATED INSTITUTIONS
ANNA UNIVERSITY CHENNAI : : CHENNAI 600 025
REGULATIONS - 2009
CURRICULUM I TO VI SEMESTERS (PART TIME)

M.E. CAD / CAM
SEMESTER – I
Code No.
MA 9213
CD 9211
CC 9212
CC 9215

Course Title
THEORY
Probability and Statistical Methods
Computer Application in Design
Finite Element Analysis in Manufacturing Engineering
PRACTICAL
CAD Lab
Total

L

T

P

C

3
3
3

1
0
0

0
2
0

4
4
3

0
9

0
1

3
5

3
14

L

T

P

C

3

0

0

3

3
3

0
0

0
0

3
3

0
9

0
0

3
3

3
12

SEMESTER – II
Code No.
CC 9221
CC 9222
E1
CC 9225

Course Title
THEORY
Design for Manufacture, Assembly
and Environments
Integrated Manufacturing Systems
Elective-I
PRACTICAL
CAM LAB
Total

SEMESTER – III
Code No.
CD 9221
CC 9211
E2

Course Title
THEORY
Integrated Mechanical Design
Competitive manufacturing systems
Elective-II

L

Total

3

T

P

C

3
3
3
9

1
0
0
1

0
0
0
0

4
3
3
10

SEMESTER – IV
Code
Course Title
No.
THEORY
PD 9221 Integrated Product Design and Processes
Development
CI 9211
Applied Materials Engineering
E3
Elective-III

L

P

C

3

1

0

4

3
3
9

0
0
1

0
0
0

3
3
10

L

T

P

C

3
3
3

0
0
0

0
0
0

3
3
3

0
9

0
0

12
12

6
15

L

Total

T

T

P

...
1
AFFILIATED INSTITUTIONS
ANNA UNIVERSITY CHENNAI : : CHENNAI 600 025
REGULATIONS - 2009
CURRICULUM I TO IV SEMESTERS (FULL TIME)
M.E. CAD / CAM
SEMESTER – I
Code No. Course Title L T
P
C
THEORY
MA 9213 Probability and Statistical Methods 3 1 0 4
CD 9211 Computer Application in Design 3 0 2 4
CC 9212 Finite Element Analysis in Manufacturing Engineering 3 0 0 3
CD 9221 Integrated Mechanical Design** 3 1 0 4
CC 9211 Competitive manufacturing systems 3 0 0 3
E1 Elective-I 3 0 0 3
PRACTICAL
CC 9215 CAD Lab 0 0 3 3
Total
18
2
5
24
SEMESTER – II
Code No. Course Title L T
P
C
THEORY
CC 9221 Design for Manufacture, Assembly
and Environments
3 0 0 3
CC 9222 Integrated Manufacturing Systems 3 0 0 3
CI 9211 Applied Materials Engineering 3 0 0 3
PD 9221 Integrated Product Design and Processes
Development
3 1 0 4
E2 Elective-II 3 0 0 3
E3 Elective-III 3 0 0 3
PRACTICAL
CC 9225 CAM LAB 0 0 3 3
Total
18
1
3
22
SEMESTER III
Code No. Course Title L T P C
THEORY
E4 Elective – IV 3 0 0 3
E5 Elective – V 3 0 0 3
E6 Elective – VI 3 0 0 3
PRACTICAL
CC 9231 Project Work Phase I 0 0 12
6
Total
9 0 12
15
Công nghệ cad/cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ cad/cam - Người đăng: Bá Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Công nghệ cad/cam 9 10 136