Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ cán kéo thép

Được đăng lên bởi Vinh-Hung Ha
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ c¸n vµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n
Trêng §¹i häc B¸ch khoa §µ n½ng - 2005
21
Ch¬ng 2
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ c¸n thÐp
2.1. Lç h×nh trôc c¸n
2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ lç h×nh trôc c¸n
TÊt c¶ c¸c lo¹i thÐp h×nh cã tiÕt diÖn ®¬n gi¶n nh thÐp trßn, vu«ng, ch÷ nhËt
v.v...vµ cã biªn d¹ng phøc t¹p nh thÐp ch÷ I, U, thÐp ®êng ray v.v... ®Òu ®îc c¸n
trªn c¸c trôc ®· ®îc t¹o c¸c r·nh cã biªn d¹ng t¬ng øng. Biªn d¹ng r·nh cña 2
hay 3, 4 trôc t¹o thµnh mét biªn d¹ng “calip” gäi lµ lç h×nh trôc c¸n.
Trong c«ng nghÖ n thÐp tÊm th× qu¸ tr×nh c¸n ®îc tiÕn hµnh trªn trôc
kh«ng t¹o r·nh (trôc ph¼ng) song viÖc x¸c ®Þnh chÕ ®é Ðp, ph©n bè lîng Ðp vµ tÝnh
to¸n x¸c ®Þnh biªn d¹ng trôc c¸n ®Ó ®¹t ®îc s¶n phÈm cã chiÒu dµy ®ång ®Òu còng
®îc gäi lµ thiÕt kÕ lç h×nh trôc c¸n.
Nãi chung trªn mçi lç h×nh chØ c¸n mét lÇn, song còng cã thÓ c¸n nhiÒu lÇn
b»ng c¸ch thay ®æi khe hë gi÷a 2 trôc c¸n.
2.1.2. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña mét lç h×nh
Th«ng sè c¬ b¶n cña lç h×nh chÝnh lµ c¸c ®¹i lîng cÇn tÝnh to¸n ®Ó t¹o nªn
lç h×nh, nã tuú thuéc vµo h×nh d¹ng c¸c lç h×nh:
a) Lç h×nh hép ch÷ nhËt
h - chiÒu cao lç h×nh
b - chiÒu réng ®¸y lç h×nh
B - chiÒu réng miÖng lç h×nh
Ψ - ®é nghiªng thµnh bªn lç h×nh
h
1
- chiÒu s©u r·nh lç h×nh
r
1
- b¸n kÝnh lîn vµnh trôc
r - b¸n kÝnh lîn ë ®¸y lç h×nh
t - khe hë gi÷a 2 trôc c¸n
a) b) c)
H×nh 2.1. R·nh cña trôc c¸n t¹o thµnh lç h×nh.
a) 2 trôc; b) 3 trôc; c) 4 trôc
B
Ψ
r
1
r
h
h
1
t
H×nh 2.2- Lç h×nh hép ch÷ nhËt.
Công nghệ cán kéo thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ cán kéo thép - Người đăng: Vinh-Hung Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Công nghệ cán kéo thép 9 10 923