Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến creme

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 4
Phần 1 :

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CREAM ............................ 5

1.1

Giới thiệu về cream ................................................................................................. 5

1.2

Các loại cream ........................................................................................................ 5

Phần 2 :
2.1

NGUYÊN LIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CREAM ....................... 7
Tổng quan về nguyên liệu sữa ................................................................................. 7

2.1.1

Tính chất hóa học............................................................................................. 7

2.1.2

Tính chất vật lý .............................................................................................. 15

2.1.3

Tính chất hóa lý ............................................................................................. 16

2.1.4

Hệ vi sinh vật trong sữa bò ............................................................................. 18

Phần 3 :
3.1

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CREAM ................................................................ 22
Quy trình công nghệ sản xuất cream...................................................................... 22

3.1.1

Quy trình 1..................................................................................................... 22

3.1.2

Quy trình 2..................................................................................................... 32

3.2

Sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm ...................................................... 34

3.3

So sánh hai quy trình ............................................................................................. 35

3.3.1

Sự thay đổi ở màng bao hạt cầu béo ............................................................... 35

3.3.2

So sánh hai quy trình ...................................................................................... 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 38

1

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1 Thành phần chính của một lít sữa .......................................................................... 7
Bảng 2.2 Thành phần chất béo trong sữa bò ......................................................................... 8
Bảng 2.3 Thành phần các acid bé...
1
MC LC
LI M ĐẦU ....................................................................................................................... 4
Phn 1 : GII THIU NGÀNH CÔNG NGHIP CH BIN CREAM ............................ 5
1.1 Gii thiu v cream ................................................................................................. 5
1.2 Các loi cream ........................................................................................................ 5
Phn 2 : NGUYÊN LIU NGÀNH CÔNG NGHIP CH BIN CREAM ....................... 7
2.1 Tng quan v nguyên liu sa ................................................................................. 7
2.1.1 Tính cht hóa hc ............................................................................................. 7
2.1.2 Tính cht vt lý .............................................................................................. 15
2.1.3 Tính cht hóa lý ............................................................................................. 16
2.1.4 H vi sinh vt trong sa bò ............................................................................. 18
Phn 3 : CÔNG NGH SN XUT CREAM ................................................................ 22
3.1 Quy trình công ngh sn xut cream ...................................................................... 22
3.1.1 Quy trình 1..................................................................................................... 22
3.1.2 Quy trình 2..................................................................................................... 32
3.2 Sn phm và ch tiêu chất lượng ca sn phm ...................................................... 34
3.3 So sánh hai quy trình ............................................................................................. 35
3.3.1 S thay đổi màng bao ht cu béo ............................................................... 35
3.3.2 So sánh hai quy trình ...................................................................................... 37
TÀI LIU THAM KHO ................................................................................................... 38
Công nghệ chế biến creme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến creme - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Công nghệ chế biến creme 9 10 568