Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến khí Lê Thị Như Ý

Được đăng lên bởi lehiep244992
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÄNG NGHÃÛ CHÃÚ BIÃN
Ú KHÊ
(45 tiết)

Giao
ï viãn phuû trach
ï ch: LÃ THË NHÆ YÏ

TAÌI LIÃU
Û THAM KHAO
Í
1.

Alexandre ROJEY, Traitement de gaz naturel, Technip,
1998.

2.

John M. CAMPBELL, Gas conditioning and processing,
Volume 1 and 2, John M. Campbell and Company, 1998.

3.

Donald L. Katz & Robert L. Lee, Natural gas engineering Production and Storage, McGraw-Hill, 1990.

4.

MA. BERLIN - VG. GORTRENCOP - HP. VOLCOP, Dịch:
Hoaìng Minh Nam, Nguyãùn Vàn Phæåïc, Nguyãùn Âçnh Soa,
Phan Minh Tán; Cäng nghãû chãú biãún khê thiãn nhiãn vaì
khê dáöu mỏ, Træåìng Đại Học Kỹ thuật TP HCM.

5.

Âäù Vàn Âaìi - Nguyễn Trọng Khuän - Trần Quang Thảo - Voî
Thë Ngoüc Tæåi - Trần Xoa; Cå såí caïc quaï trçnh vaì thiãút bë
cäng nghãû hoïa hoüc, Tập 1 & 2, Nhaì xuất bản Đại Học vaì
Trung hoüc chuyãn nghiệp.

NÄÜI DUNG
Gäöm 8 chæång
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giới thiệu về khí thiên nhiên và khí dầu mỏ
Các quá trình công nghệ cơ bản chế biến khí
Làm sạch khí khỏi các tạp chất cơ học
Tách condensat
Khử nước
Khử acide
Tách các phân đoạn hydrocarbon
Tách nitơ, thuỷ ngân, Hêli

GIÅÏI THIÃU
Û VÃÖ KHÊ THIÃN
NHIÃN VAÌ KHÊ DÁÖU MOÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Nguäön gäúc
Phán loaiû
Thanh
ì nh pháön
Âàûc tênh
Tçnh hçnh chãú biãn
ú vaì sæí dung
û ng
khê thiãn nhiãn vaì khê dáöu moí

1- Nguäön gäúc cua
í khê thiãn
nhiãn
9 Coï cung
ì ng nguäön gäúc våïi dáöu moí
9 Coï nguäön gäúc tæì nhæîng
ng váût liãûu hæîu cå ban
âáöu
9 Cac
ï giai âoan
û tao
û thanh
ì nh dáöu khê: 4
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ

Têch âong
ü ng cacï váût liãu
û hæîu cå ban âáöu
Biãn
ú âäøi cacï cháút hæîu cå bãn
ö væîng
ì nh cacï
ng thanh
hydrocacbon ban âáöu cua
í dáöu khê
Di cæ cua
í dáöu khê âãn
ú cacï bäön chæïa thiãn nhiãn
Dáöu khê biãn
ú âäøi tiãp
ú tucû trong cacï báùy chæïa

2- Phán loaiû
„ Theo

nguäön gäúc
ì læåüng
„ Theo ham
ng khê acide
ì nh pháön khê C3+
„ Theo thanh
ì nh pháön khê C2+
„ Theo thanh

a- Phán loaiû khê theo nguäön
gäúc

„

„

„

Khê tæû nhiãn → khai thac
ï âæåüc tæì cac
ï moí khê riãng
biãût. Khi khai thac
ï chè thu âæåüc khê ;
Khê âäöng
ì ng våïi
ng haình
nh (khê dáöu mo)í → thu âæåüc cung
quaï trçnh khai thac
ï dáöu. Khê nàòm trong moí dáöu coï aïp
suáút cao nãn chuïng
ng hoìa tan mäüt pháön trong dáöu.
Khi khai thacï lãn do aïp suáút giaím nãn chung
ï ng âæåüc
tach
ï ch ra thaình
nh khê âäöng
ng haình
nh
Ngoaiì hai loaiû khê trãn con
ì coï daûng
ng trung gian giæîa
dáöu vaì khê → Condensate : thæûc cháút laì pháön âuäi
cua
í khê vaì cuîng
ng laì pháön âáöu cuía dáöu. ÅÍ âiãöu kiãûn
thæåìng
û ng long
í ng nãn âæå...
C
C
Ä
Ä
NG NGHÃ
NG NGHÃ
Û
Û
CHÃ
CHÃ
Ú
Ú
BIÃ
BIÃ
Ú
Ú
N KHÊ
N KHÊ
(45
(45
ti
ti
ế
ế
t
t
)
)
Gia
Gia
ï
ï
o
o
viãn
viãn
phu
phu
û
û
tra
tra
ï
ï
ch
ch
: LÃ TH
: LÃ TH
Ë
Ë
NH
NH
Æ
Æ
Y
Y
Ï
Ï
Công nghệ chế biến khí Lê Thị Như Ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến khí Lê Thị Như Ý - Người đăng: lehiep244992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Công nghệ chế biến khí Lê Thị Như Ý 9 10 776