Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành

Được đăng lên bởi tanhieu-ngo
Số trang: 292 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn thÞ Minh HiÒn

C«ng nghÖ ChÕ biÕn
khÝ tù nhiªn
vμ khÝ ®ång hμnh
(T¸i b¶n cã söa ch÷a vµ bæ sung)

Nhμ xuÊt b¶n Khoa häc vμ kü thuËt
Hμ Néi ✵ 2004Lêi Giíi thiÖu
Tõ th¸ng 12 n¨m 1998 Nhµ m¸y xö lý khÝ Dinh Cè, nhµ m¸y xö lý khÝ
®Çu tiªn cña n−íc ta ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, cung cÊp LPG phôc vô
cho c«ng nghiÖp vµ d©n dông. C¸c dù ¸n KhÝ − §iÖn − §¹m sè I ë Vòng Tµu,
dù ¸n KhÝ − §iÖn − §¹m sè II ë Cµ Mau ®· vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn,
nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nguyªn liÖu khÝ thiªn nhiªn vµ khÝ ®ång
hµnh cña ®Êt n−íc. Tr−íc sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ nãi
chung vµ cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn khÝ nãi riªng, nhu cÇu ®µo t¹o kü
s− vµ kü thuËt viªn hµng n¨m ngµy cµng t¨ng.
Cuèn “ C«ng nghÖ chÕ biÕn khÝ thiªn nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh ” ®−îc biªn
so¹n nh»m môc ®Ých giíi thiÖu cho c¸c kü s−, kü thuËt viªn vµ sinh viªn
chuyªn ngµnh C«ng nghÖ Ho¸ dÇu vµ khÝ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c
ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n hçn hîp c¸c hydrocacbon tõ C1 ®Õn C 10 , H 2 O, CO 2 ,
H 2 S, ... c¸c cÊu tö chÝnh trong thµnh phÇn khÝ tù nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh,
phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ xö lý khÝ. §ång
thêi cuèn s¸ch còng ®Ò cËp ®Õn mét sè qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chuyÓn ho¸ khÝ
tù nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh thµnh c¸c hîp chÊt chñ yÕu sö dông lµm nguyªn
liÖu cho c«ng nghÖ tæng hîp h÷u c¬ - ho¸ dÇu.
Cuèn s¸ch ®−îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I: Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña khÝ tù nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh.
Trong phÇn nµy giíi thiÖu thµnh phÇn, tÝnh chÊt vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n
c¸c ®¹i l−îng nhiÖt ®éng cña hçn hîp khÝ tù nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh. Trong
mçi ch−¬ng ®Òu cã c¸c bµi to¸n vÝ dô ¸p dông lµm s¸ng tá lý thuyÕt, cñng
cè c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. T¸c gi¶ còng ®· ®−a vµo trong phÇn nµy c¸c ®å thÞ
thùc nghiÖm rÊt cÇn thiÕt cho viÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng nghÖ.
PhÇn II: C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ c¬ b¶n chÕ biÕn khÝ, bao gåm c¸c
c«ng nghÖ lµm s¹ch khÝ khái c¸c t¹p chÊt (t¸ch bôi, lµm ngät khÝ, sÊy khÝ) vµ
c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn hiÖn ®ang ®−îc sö dông phæ biÕn. §ã lµ3

c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ng−ng tô nhiÖt ®é thÊp, hÊp thô nhiÖt ®é thÊp vµ
ch−ng cÊt nhiÖt ®é thÊp. Tuú theo thµnh phÇn hçn hîp khÝ ®−a vµo chÕ biÕn
vµ yªu cÇu møc ®é t¸ch c¸c cÊu tö ®Þnh tr−íc mµ lùa chän gi¶i ph¸p c«ng
nghÖ thÝch hîp. LÇn t¸i b¶n nµy cã bæ sung c«ng nghÖ cña Nhµ m¸y xö lý
khÝ Dinh Cè (Bµ RÞa − Vòng Tµu).
PhÇn III: ChuyÓn ho¸ khÝ tù nhiªn vµ khÝ ®ång hµnh, bao gåm c¸c qu¸
tr×nh c«ng nghÖ c¬ b¶n chuyÓn ...
http://www.ebook.edu.vn
NguyÔn thÞ Minh HiÒn
C«ng nghÖ ChÕ biÕn
khÝ tù nhiªn
vμ khÝ ®ång hμnh
(T¸i b¶n cã söa ch÷a vµ bæ sung)
Nhμ xuÊt b¶n Khoa häc vμ kü thuËt
Hμ Néi 2004
công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành - Người đăng: tanhieu-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
292 Vietnamese
công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành 9 10 665