Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế biến nước mắm

Được đăng lên bởi Trương Ngọc Huy
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2780 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯ NG Đ I H C
CÔNG NGH Đ NG NAI
KHOA CÔNG NGH

CÔNG NGHỆ
CHẾ BIẾN
NƯỚC MẮM
Ths. H Th Ng c Nhung

Tài liệu tham khảo
Nguyễn Thị Hiền. Mì chính và các sản
phẩm lên men cổ truyền. NXB KHKT.
2009
Nguyeãn Troïng Caån - Ñoã Minh Phuïng.
Coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm thuûy
saûn, taäp I & II. NXBNN. 1990

Mục tiêu
Sinh viên hiểu rõ và nguyên liệu
trong sản xuất nước mắm.
Nắm rõ qui trình sản xuất nước
mắm, các biến đổi trong quá trình
lên men nước mắm từ đó đưa ra các
phương pháp cải tiến sản xuất nước
mắm.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

Bảng: Các loại nước mắm

CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ CHẾ
BIẾN NƯỚC MẮM

1. Nguyên liệu
Nguyên liệu: cá và muối

Số TT Loài cá

Thành phần hóa học (%
khối lượng)
Nước

Protit

Lipit

1

Diếc

85

13

1.1

2

Chép

79

18.1

1.5

3

Trắm đen

77

17.9

3.8

4

Mè hoa

82

14.5

0.6

5

Mè trắng

86

10

1

Thành phần hóa học (% khối
Số
lượng)
Loài cá
TT
Nước
Protit
Lipit
1
Nục sồ
76.8
21.75
0.85
2 Mối thường 77.5
19.26
1.8
3
Trích
75.9
21.76
3.15
4 Phèn hai sọc 76.2
20.35
2.2
5 Lươn ngắn
79.3
19.03
1.21
6
Cơm
75.14
11.25
2.1
7
Mòi
76.66
9.37
14.4
8
Lẹp
81.84
10
1.4
9
Chuồn
76.17
9.75
7.5

Cá:
Phân lo i

Muối ăn
Tạp chất: CaCl2, MgCl2, KCl…

Càng tinh khiết càng tốt

Tác dụng của muối ăn trong sản xuất
nước mắm

NaCl => ion Cl- kết hợp với
protein ở mối nối peptide
Ảnh hưởng đến tế bào vi khuẩn
Làm oxy ít hòa tan trong môi
trường ướp muối
Quá trình tự phân giải bị kiềm chế

2. Sản xuất nước mắm theo phương
pháp truyền thống

-

-

Các nguyên cứu về nước mắm ở Phú Quốc và
Bình Thuận chỉ ra rằng:
Nước mắm là các hỗn hợp các acid amin
Tỉ lệ muối thích hợp 20-25%
Tác dụng tạo hương ngoài protease của vi sinh
vật mà còn các enzyme thủy phân cơ trong nội
tạng cá
Trong quá trình thủy phân, độ acid tăng
Nhiệt độ có tác dụng rất lớn trong sản xuất nước
mắm

a. Các hệ enzyme trong sản xuất
nước mắm
H enzyme metalo-protease

H enzyme Your Text
Add serin-protease

H enzyme acid-protease

Lên men
nư c m m

b. Vi sinh vật trong sản xuất nước
mắm
Nguồn gốc:

Nguyên
liệu

Môi
trường

Dụng cụ

Thiết bị

Tham gia vào quá trình thủy phân
protein:

Bacillus sp.
Pseudomonas sp.
Halobacterium Salinarium
Halobaterium Cutirubrum

Tham gia tích cực vào việc hình
thành hương vị của nước mắm:

Bacillus
Coryneform
Streptococcus
Micrococcus
Staphylococcus

c. Chuyển hóa protit thành acid amin

Acid amin
Peptide
Polypeptide
Peptone
Protit

M nh

Phân h y
protein

Mùi khó
ch u

Quá trình tạo hương

Phức
tạp

d. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá
trình lên me...
CÔNG NGHỆ
CHẾ BIẾN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ
CHẾ BIẾN
NƯỚC MẮM
Ths. Hồ Thị Ngọc Nhung
Công nghệ chế biến nước mắm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế biến nước mắm - Người đăng: Trương Ngọc Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Công nghệ chế biến nước mắm 9 10 400