Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 1679 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT

MỤC LỤC .................................................................................................................... 01
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................. 03
Chương 1 – THỊT NGUYÊN LIỆU ........................................................................... 04
1.1 Một số quy trình giết mổ gia súc, gia cầm .................................................... 04
1.1.1 Quy trình giết mổ lợn, cừu ................................................................... 04
1.1.2 Quy trình giết mổ trâu, bò .................................................................... 08
1.1.3 Quy trình giết mổ gia cầm .................................................................... 10
1.1.4 Ảnh hưởng của kỹ thuật giết mổ lên chất lượng thịt ............................. 13
1.2 Dinh dưỡng, thành phần và tính chất của thịt nguyên liệu ............................ 14
1.2.1 Dinh dưỡng thịt nguyên liệu ................................................................. 14

1.2.2 Thành phần và tính chất thịt nguyên liệu .............................................. 15
1.3 Biến đổi hóa sinh ở thịt sau giết mổ .............................................................. 23
1.3.1 Giai đoạn tê cóng sau khi chết .............................................................. 23
1.3.2 Giai đoạn chín tới của thịt .................................................................... 28
1.3.3 Giai đoạn tự phân sâu xa ...................................................................... 30
1.3.4 Các phương pháp làm tăng quá trình chín tới của thịt........................... 31
1.4 Chất lượng thịt và những quy định về chất lượng thịt ................................... 32
1.4.1 Quy định về chất lượng thịt tươi........................................................... 32
1.4.2 Quy định về chất lượng thịt chế biến có xử lý nhiệt ............................. 35
1.4.3 Ảnh hưởng của pH đối với chất lượng thịt ........................................... 38
1.4.4 Thịt bình thường, thịt PSE, thịt DFD và các yếu tố ảnh hưởng ............. 38
1.4.5 Các dạng hư hỏng của thịt .................................................................... 40

1

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT

Chương 2 – BẢO QUẢN THỊT VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT ................. 41
2.1 Ý nghĩa của việc bảo quản thịt và sản phẩm từ thịt ..................
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT
1
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT
MỤC LỤC .................................................................................................................... 01
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................. 03
Chương 1 – THỊT NGUYÊN LIỆU ........................................................................... 04
1.1 Một số quy trình giết mổ gia súc, gia cầm .................................................... 04
1.1.1 Quy trình giết mổ lợn, cừu ................................................................... 04
1.1.2 Quy trình giết mổ trâu, bò .................................................................... 08
1.1.3 Quy trình giết mổ gia cầm .................................................................... 10
1.1.4 Ảnh hưởng của kỹ thuật giết mổ lên chất lượng thịt ............................. 13
1.2 Dinh dưỡng, thành phần và tính chất của thịt nguyên liệu ............................ 14
1.2.1 Dinh dưỡng thịt nguyên liệu ................................................................. 14
1.2.2 Thành phần và tính chất thịt nguyên liệu .............................................. 15
1.3 Biến đổi hóa sinh thịt sau giết mổ .............................................................. 23
1.3.1 Giai đoạn tê cóng sau khi chết .............................................................. 23
1.3.2 Giai đoạn chín tới của thịt .................................................................... 28
1.3.3 Giai đoạn tự phân sâu xa ...................................................................... 30
1.3.4 Các phương pháp làm tăng quá trình chín tới của thịt ........................... 31
1.4 Chất lượng thịt và những quy định về chất lượng thịt ................................... 32
1.4.1 Quy định về chất lượng thịt tươi........................................................... 32
1.4.2 Quy định về chất lượng thịt chế biến có xử lý nhiệt ............................. 35
1.4.3 Ảnh hưởng của pH đối với chất lượng thịt ........................................... 38
1.4.4 Thịt bình thường, thịt PSE, thịt DFD và các yếu tố ảnh hưởng ............. 38
1.4.5 Các dạng hư hỏng của thịt .................................................................... 40
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊT 9 10 215