Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục

Được đăng lên bởi lethanhtu02029478
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 4 - COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO
CAÙC CHI TIEÁT DAÏNG TRUÏC
4-1

KHAÙI NIEÄM VEÀ CHI TIEÁT DAÏNG TRUÏC

4-2

ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT

4-3

VAÄT LIEÄU VAØ PHOÂI

4-4

TÍNH COÂNG NGHEÄ TRONG KEÁT CAÁU

4-5

QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ DAÏNG TRUÏC

4-6

KIEÅM TRA TRUÏC

4.1-KHAÙI NIEÄM VEÀ CHI TIEÁT DAÏNG TRUÏC

•

Caùc chi tieát daïng truïc laø loaïi chi
tieát ñöôïc duøng raát phoå bieán trong
ngaønh cheá taïo maùy. Chuùng coù beà maët
cô baûn caàn gia coâng laø maët troøn xoay
ngoaøi. Maët naøy thöôøng duøng laøm maët
laép gheùp . Tuøy theo keát caáu maø coù theå
chia caùc chi tieát daïng truïc ra caùc loaïi
sau :

+Truïc trôn : treân suoát chieàu daøi cuûa truïc
chæ coù moät kích thöôùc ñöôøng kính d. Khi
L/d< 4: truïc trôn ngaén; L/d = 410: truïc
trôn thöôøng; L/d >10: truïc trôn daøi.
• +Truïc baäc: treân suoát chieàu daøi L cuûa truïc
coù moät soá kích thöôùc ñöôøng kính khaùc
nhau. Treân truïc baäc coù theå coøn coù raõnh
then hoaëc then hoa, hoaëc coù ren.
• +Truïc roãng: loaïi truïc roãng giöõa coù taùc
duïng giaûm troïng löôïng vaø cuõng coù theå laøm
maët laép gheùp.
•

+Truïc raêng: loaïi truïc maø treân ñoù coù
baùnh raêng lieàn truïc.
+Truïc leäch taâm laø loaïi truïc coù nhöõng coå
•
truïc khoâng cuøng naèm treân moät ñöôøng taâm
nhö truïc khuyûu.
•

Truïc trôn
Truïc baäc 1
Truïc baùnh
raêng
Truïc caùc
ñaêng

Truïc baäc 2

Truïc baäc 3

Truïc then
hoa
Truïc chính

Truïc meàm

Truïc khuyûu

Truïc cam

4.2-ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT
Kích thöôùc ñöôøng kính caùc coå laép gheùp
yeâu caàu caáp chính xaùc 710, trong moät soá
tröôøng hôïp caàn ñaït caáp 5.
• Ñoä chính xaùc veà hình daùng hình hoïc nhö ñoä
coân, ñoä oâ van cuûa caùc truïc naèm trong giôùi
haïn 0,250,5 dung sai ñöôøng kính coå truïc.
• Baûo ñaûm dung sai chieàu daøi moãi baäc truïc
trong khoaûng 0,050,2 mm.
• Ñoä ñaûo cuûa caùc coå truïc laép gheùp khoâng
vöôït quaù 0,010,03 mm.
•

Ñoä khoâng song song cuûa caùc raõnh then hay
then hoa ñoái vôùi taâm truïc khoâng vöôït quaù
0,01 mm treân 100mm chieàu daøi.
Ñoä nhaùm cuûa caùc coå truïc laép gheùp ñaït Ra =
1,251,16, cuûa caùc maët ñaàu Rz = 4020 vaø
beà maët khoâng laép gheùp Rz = 8040.
• Veà tính chaát cô lyù cuûa beà maët truïc nhö ñoä
cöùng beà maët, ñoä thaám toâi tuøy töøng tröôøng
hôïp cuï theå maø ñaët ñieàu kieän kyõ thuaät.
• Ngoaøi ra ñoái vôùi moät soá truïc laøm vieäc vôùi
toác ñoä cao coøn coù yeâu caàu caân baèng tónh vaø
caân baèng ñoäng.

4.3-VAÄT LIEÄU VAØ PHOÂI
Vaät lieäu ñeå cheá taïo caùc chi tieát daïng
truïc b...
COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO
CAÙC CHI TIEÁT DAÏNG TRUÏC
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
KHAÙI NIEÄM VEÀ CHI TIEÁT DAÏNG TRUÏC
ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT
VAÄT LIEÄU VAØ PHOÂI
TÍNH COÂNG NGHEÄ TRONG KEÁT CAÁU
QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ DAÏNG TRUÏC
KIEÅM TRA TRUÏC
Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục - Người đăng: lethanhtu02029478
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục 9 10 224