Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi quangtri13143367
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
────────────

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên CTĐT :
CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
Tên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
(Machinery Manufacturing Technology)
Mã ngành:
52510202
Trình độ đào tạo:
ĐẠI HỌC
Hình thức đào tạo: Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số ..........................., ngày …………………
của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

Tp. Hồ Chí Minh, 12/2013

Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ Chế tạo máy

0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP. HCM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình :

CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Trình độ đào tạo:

ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Machinery Manufacturing Technology)

Mã ngành:

52510202

Hình thức đào tạo:

Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: ………. ngày
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

tháng

năm 201… của Hiệu trưởng trường Đại

1.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4 năm

2.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

3.

THANG ĐIỂM, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
- Thang điểm:

10

- Quy trình đào tạo:

theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Ban
hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15
tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Điều kiện tốt nghiệp:
+ Điều kiện chung:
+
4.

theo qui chế ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT

Điều kiện của chuyên ngành: Không

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA
MỤC ĐÍCH

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy trình độ đại học để đào tạo kỹ sư cơ khí
chế tạo máy có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về cơ khí chế tạo máy,
có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng kế hoạch,
lập dự án phát triển sản xuất; tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất; có kỹ năng giao tiếp
và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành
và của xã hội.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế
tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí … với vai
trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.

Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức
chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

2.

Phát triển khả năng rèn luyện để khá...
Chương trình đào tạo GDĐH theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ Chế tạo máy 0
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
────────────
CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên CTĐT : CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
Tên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
(Machinery Manufacturing Technology)
Mã ngành: 52510202
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Hình thức đào tạo: Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số ..........................., ngày …………………
của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)
Tp. Hồ Chí Minh, 12/2013
Công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế tạo máy - Người đăng: quangtri13143367
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Công nghệ chế tạo máy 9 10 131