Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi tranthuc123456789
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CNCTM – ÑG Trang 1
PHAÀN A: COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
BAØI I: CHÖÔNG I: NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
KHAÙI NIEÄM:
Quaù trình saûn xuaát laø quaù trình con ngöôøi taùc ñoäng vaøo taøi nguyeân thieân nhieân ñeå bieán noù thaønh saûn
phaåm coù ích phuïc vuï con ngöôøi.
Quaù trình coâng ngheä laø moät phaàn cuûa quaù trình saûn xuaát tröïc tieáp laøm thay ñoåi traïng thaùi vaø tính
chaát ñoái töôïng saûn xuaát
Coâng ngheä cheá taïo maùy (CNCTM) laø coâng vieäc cuûa ngaønh cô khí neâu leân caùch thöùc cheá taïo ra caùc
saûn phaåm phuïc vuï cho vieäc cheá taïo maùy moùc cuûa ngaønh cuõng nhö caùc ngaønh khaùc. Laø caû moät quaù
trình aùp duïng caùc thaønh töïu trong ngaønh cô khí noùi rieâng vaø caùc ngaønh khoa hoïc noùi chung ñeå taïo ra
moät saûn phaåm, töø caùc nguyeân vaät lieäu trong töï nhieân hoaëc töø caùc saûn phaåm nhaân taïo, sau quaù trình
bieán ñoåi baèng caùc phöông phaùp cô khí môùi taïo ñöôïc saûn phaåm cuoái cuøng, ñoù laø quaù trình coâng ngheä.
Sau khi xaùc ñònh quaù trình coâng ngheä ñuùng ñaén, ñöôïc ghi thaønh vaên kieän coâng ngheä thì vaên kieän ñ
laø Qui trình coâng ngheä
I.1 CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA QUAÙ TRÌNH COÂNG NGHEÄ:
1.1.1 Nguyeân coâng: (Nc) Laø moät phaàn cuûa quaù trình coâng ngheä ñöôïc hoaøn thaønh lieân tuïc taïi moät choã
laøm vieäc do moät ngöôøi hay moät nhoùm coâng nhaân thöïc hieän. Neáu thay ñoåi moät trong caùc ñieàu kieän :
Tính lieân tuïc, nôi laøm vieäc seõ chuyeån sang nguyeân coâng khaùc
VDÏ: + Tieän truïc baäc, neáu tieän moät ñaàu cho moät chi tieát roài trôû ñaàu ngay ñeå tieän ñaàu kia thì chæ laø moät
nguyeân coâng, nhöng tieän moät ñaàu cho caû loaït chi tieát xong môùi tieän ñaàu coøn laïi cuûa loaït chi tieát ñoù thì
ñaõ coù hai nguyeân coâng: Nc 1 laø tieän ñaàu thöù nhaát cho caû loaït , Nc 2 laø tieän ñaàu coøn laïi. Neáu tieän 2 ñaàu
chi tieát treân 2 maùy tieän khaùc nhau thì cuõng coù 2 nguyeân coâng.
Nguyeân coâng laø ñôn vò cô baûn cuûa quaù trình coâng ngheä nhaèm haïch toaùn vaø toå chöùc saøn xuaát coù yù
nghóa kyõ thuaät vaø kinh teá :
+ Kyõ thuaät: Ñeà ra pp gia coâng hôïp lyù khoa hoïc, ñaït YCKT, söû duïng heát coâng suaát maùy . . .
+ Kinh teá: Tuøy ñieàu kieän saûn xuaát vaø saûn löôïng seõ chia nhoû (Phaân taùn nguyeân coâng) hoaëc goäp chung
vaøi nguyeân coâng (Taäp trung nguyeân coâng) ñeå ñaûm baûo phuø hôïp vôùi nhòp saûn xuaát. Hoaëc gia coâng
thoâ khoâng caàn chính xaùc coù theå laøm treân maùy cuõ khoâng caàn chính xaùc. Coøn gia coâng tinh chính xaùc
cao laøm treân maùy môùi chính xaùc hôn.
1.1.2 Gaù: Laø moät phaàn cuûa Nc ñöôïc hoaøn thaønh trong moät laàn gaù keïp chi tieát. Moät Nc coù theå coù nhieàu
laàn gaù keïp VD: Nguyeân coâng tieän ôû ví duï treân coù 2 laàn gaù keïp, laàn gaù 1 gia coâng moät ñaàu truïc, laàn gaù
2 gia coâng ñaàu truïc coøn laïi.
1.1.3 Vò trí: Laø moät phaàn cuûa Nc ñöôïc xaùc ñònh bôûi vò trí töông quan giöõa chi tieát – maùy hoaëc giöõa chi
tieát - dao. VD: Chi tieát caàn khoan nhieàu loã trong moät laàn gaù thì khoan loã thöù nhaát (Vò trí 1cuûa khoan)
muoán khoan loã thöù hai phaûi di chuyeån khoan sang loã thöù 2 (Vò trí 2) ñeå khoan. Coù nghóa laø di
chuyeån khoan ta ñaõ thay ñoåi vò trí töông quan Maùy (Dao) – Chi tieát
1.1.4 Böôùc: Laø moät phaàn cuûa Nc xaùc ñònh 1cheá ñoä laøm vieäc (Cheá ñoä caét); Gia coâng1(Hoaëc nhieàu) beà
maët maø chæ söû duïng 1(Hoaëc nhieàu) dao caét ñoàng thôøi. Moät NC coù theå coù nhieàu böôùc.
Neáu thay ñoåi 1trong caùc ñieàu kieän treân seõ chuyeån sang nguyeân coâng khaùc .
VD: Tieän trôn xong (Böôùc thöù nhaát), ñoåi toác ñoä caét vaø böôùc tieán, thay dao ñeå tieän ren thì tieän ren laø
böôùc thöù 2.
1.1.5 Ñöôøng chuyeån dao: Laø moät phaàn cuûa Böôùc ñeå hôùt ñi moät lôùp vaät lieäu vôùi cuøng cheá ñoä caét vaø
cuøng moät dao. VD: Tieän chi tieát coù löôïng gia coâng nhoû, dao seõ caét heát löôïng ñoù trong 1laàn caét
goït thì chæ coù 1 ñöôøng chuyeån dao, neáu löôïng gia coâng lôùn phaûi caét goït nhieàu laàn thì moãi laàn caét
ñi moät lôùp nhoû laø moät ñöôøng chuyeån dao.
1.1.6 Ñoäng taùc: Laø1haønh ñoäng cuûa coâng nhaân ñeå ñieàu khieån maùy thöïc hieän vieäc gia coâng hay laép raùp
caùc chi tieát.
Bieân soaïn NGUYEÃN TIEÂN SINH
Công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế tạo máy - Người đăng: tranthuc123456789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Công nghệ chế tạo máy 9 10 390