Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi mr.thuybk
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đại học Đà nẵng
tr−ờng đại học bách khoa

Công nghệ chế tạo máy I

Đà Nãng 12-2005

Giáo trình: Công nghệ chế tạo máy

L−u đức bình

Ch−ơng 1

các khái niệm cơ bản
1.1- Mở đầu
Ngành Chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị,
công cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành
này phát triển mạnh hơn. Vì vậy, việc phát triển KH - KT trong lĩnh vực Công nghệ
chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các ph−ơng
pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Công nghệ chế tạo máy là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên
cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu
kinh tế kỹ thuật nhất định trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể.
Một mặt Công nghệ chế tạo máy là lý thuyết phục vụ cho công việc chuẩn bị
sản xuất và tổ chức sản xuất có hiệu quả nhất. Mặt khác, nó là môn học nghiên cứu
các quá trình hình thành các bề mặt chi tiết và lắp ráp chúng thành sản phẩm.
Công nghệ chế tạo máy là một môn học liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và thực
tiễn sản xuất. Nó đ−ợc tổng kết từ thực tế sản xuất trải qua nhiều lần kiểm nghiệm để
không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, rồi đ−ợc đem ứng dụng vào sản xuất để giải
quyết những vấn đề thực tế phức tạp hơn, khó khăn hơn. Vì thế, ph−ơng pháp nghiên
cứu Công nghệ chế tạo máy phải luôn liên hệ chặt chẽ với điều kiện sản xuất thực tế.
Ngày nay, khuynh h−ớng tất yếu của Chế tạo máy là tự động hóa và điều khiển
quá trình thông qua việc điện tử hóa và sử dụng máy tính từ khâu chuẩn bị sản xuất
tới khi sản phẩm ra x−ởng.
Đối t−ợng nghiên cứu của Công nghệ chế tạo máy là chi tiết gia công khi nhìn
theo khía cạnh hình thành các bề mặt của chúng và quan hệ lắp ghép chúng lại thành
sản phẩm hoàn chỉnh.
Để làm công nghệ đ−ợc tốt cần có sự hiểu biết sâu rộng về các môn khoa học
cơ sở nh−: Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Máy công cụ, Nguyên lý
cắt, Dụng cụ cắt v.v... Các môn học Tính toán và thiết kế đồ gá, Thiết kế nhà máy cơ
khí, Tự động hóa quá trình công nghệ sẽ hỗ trợ tốt cho môn học Công nghệ chế tạo
máy và là những vấn đề có quan hệ khăng khít với môn học này.
Môn học Công nghệ chế tạo máy không những giúp cho ng−ời học nắm vững
các ph−ơng pháp gia công các chi tiết có hình dáng, độ chính xác, vật liệu khác nhau
và công nghệ lắp ráp chúng thành sản phẩm, mà còn giúp cho ng−ời học khả năng
phân tích so sánh −u, khuyết điểm của từng ph−ơng p...
§¹i häc §µ n½ng
trêng ®¹i häc b¸ch khoa
C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y I
§µ N·ng 12-2005
công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ chế tạo máy - Người đăng: mr.thuybk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
công nghệ chế tạo máy 9 10 459