Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi minh-minh1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Gi¸o tr×nh: C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y
Ch¬ng 10
C«ng nghÖ l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ
10.1- Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ l¾p r¸p
10.1.1- VÞ trÝ cña c«ng nghÖ l¾p r¸p
Mét s¶n phÈm c¬ khÝ do nhiÒu chi tiÕt hîp thµnh. Sau khi c¸c chi tiÕt ®îc gia
c«ng xong trong ph©n xëng c¬ khÝ, chóng ta ph¶i l¾p chóng l¹i víi nhau ®Ó t¹o thµnh
mét s¶n phÈm hoµn thiÖn. NÕu qu¸ tr×nh gia c«ng c¬ khÝ lµ giai ®o¹n chñ yÕu cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt th× qu¸ tr×nh l¾p r¸p lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Êy.
Thùc vËy, v× chØ sau khi l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt míi cã ý nghÜa;
c¸c qu¸ tr×nh t¹o ph«i, gia c«ng c¬, nhiÖt luyÖn míi cã t¸c dông thùc.
Qu¸ tr×nh l¾p r¸p lµ mét qu¸ tr×nh lao ®éng kü thuËt phøc t¹p. Møc ®é phøc t¹p,
khèi lîng l¾p r¸p liªn quan chÆt chÏ ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng c¬ v× gia c«ng c¸c chi tiÕt
cµng chÝnh x¸c th× l¾p r¸p chóng còng sÏ nhanh, chän l¾p dÔ dµng, Ýt söa ch÷a...
Mèi quan hÖ gi÷a khèi lîng gia c«ng vµ l¾p r¸p nh sau:
- Trong s¶n xuÊt hµng khèi, khèi lîng lao ®éng l¾p r¸p chiÕm 10 ÷ 15%
khèi lîng gia c«ng c¬.
- Trong s¶n xuÊt hµng lo¹t, khèi lîng lao ®éng l¾p r¸p chiÕm 20 ÷ 35%
khèi lîng gia c«ng c¬.
- Trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, khèi lîng lao ®éng l¾p r¸p chiÕm 30 ÷ 45%
khèi lîng gia c«ng c¬.
MÆt kh¸c, khèi lîng lao ®éng l¾p r¸p còng cã quan hÖ mËt thiÕt víi qu¸ tr×nh
thiÕt kÕ s¶n phÈm. C«ng nghÖ l¾p r¸p ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu kü thuËt do thiÕt kÕ
®Ò ra, ph¶i ®¹t yªu cÇu cña c¸c mèi ghÐp, c¸c chuçi kÝch thíc l¾p r¸p, chÝnh x¸c vÒ
truyÒn ®éng. Bëi vËy, khi cã b¶n thiÕt kÕ s¶n phÈm hîp lý vÒ kÕt cÊu vµ sù h×nh thµnh
chuçi kÝch thíc th× gi¶m ®îc khèi lîng lao ®éng l¾p r¸p.
Qu¸ tr×nh l¾p r¸p khã thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸, tù ®éng ho¸ mµ phÇn lín ph¶i lµm
b»ng tay. ChÊt lîng l¾p r¸p quyÕt ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm. Trong nhiÒu trêng hîp,
giai ®o¹n gia c«ng c¬ cã chi tiÕt ®¹t mäi yªu cÇu kü thuËt nhng c«ng nghÖ l¾p r¸p s¶n
phÈm kh«ng hîp lý th× chÊt lîng cña s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu, ¶nh h
ëng ®Õn
tuæi thä cña s¶n phÈm.
VÝ dô nh khi l¾p ô ®éng cña m¸y tiÖn lªn b¨ng m¸y mµ kh«ng ®¶m b¶o ®é
®ång t©m víi t©m trôc chÝnh sÏ ¶nh hëng ®Õn ®é chÝnh x¸c cña chi tiÕt khi gia c«ng
trªn m¸y tiÖn nh bÞ c«n khi kh«ng trïng t©m theo ph¬ng ngang, cã d¹ng yªn ngùa
khi kh«ng trïng t©m theo ph¬ng th¼ng ®øng.
Tãm l¹i, nghiªn cøu hîp lý ho¸ c«ng nghÖ l¾p r¸p ph¶i ®îc qu¸n triÖt tõ giai
®o¹n thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Õn giai ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm
cã chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹.
Lu ®øc b×nh - Bé m«n ChÕ t¹o m¸y - Khoa C¬ khÝ - Trêng §¹i häc B¸ch khoa
178
Công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế tạo máy - Người đăng: minh-minh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công nghệ chế tạo máy 9 10 874