Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi bonluongvan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN VỀ
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1. Khái niệm về quá trình hình thành sản phẩm
cơ khí:

 Khái niệm sản phẩm cơ khí:
 Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí.

10/14/13

1

Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí.

10/14/13

2

Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí.
 Tiếp thị
 Nghiên cứu – phát triển:
 Chế tạo thử:
 Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất:
 Chuẩn bị về thiết kế:
 Chuẩn bị về công nghệ:
10/14/13

3

Khái niệm về công nghệ chế tạo máy
Công nghệ chế tạo máy là một lĩnh vực
khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên
cứu thiết kế và tổ chức thực hiện quá
trình chế tạo sản phẩm cơ khí sao cho
đạt chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhất định
trong điều kiện qui mô sản xuất cụ thể.

10/14/13

4

2. Quá trình sản xuất
Là quá trình con người tác động vào tài
nguyên thiên nhiên để biến nó thành sản
phẩm phục vụ cho lợi ích của con người.

10/14/13

5

3. Quá trình công nghệ.
Là tập hợp các tác động đến phôi liệu
theo một trình tự nhất định nhằm làm thay
đổi trạng thái và tính chất của đối tượng
sản xuất
Bao gồm: thay đổi về hình dáng, kích
thước, trạng thái cơ lý hóa của vật liệu,
thay đổi vị trí tương quan giữa các chi tiết
trong sản phẩm.
10/14/13

6

3.

Quá trình công nghệ.
- Quá trình công nghệ gia công cơ: là quá trình
cắt gọt phôi để làm thay đổi kích thước, hình
dáng để tạo ra chi tiết theo bản vẽ thiết kế.
- Quá trình công nghệ nhiệt luyện là quá trình
thay đổi tính chất vật lí và tính chất hóa học của
vật liệu
- Quá trình công nghệ lắp ráp là quá trình tạo
thành những quan hệ tương quan giữa các chi
tiết thông qua các mối ghép
10/14/13

7

3. Quá trình công nghệ.
Xác định quá trình công nghệ hợp lí rồi
ghi thành văn kiện, các văn kiện công
nghệ được gọi là qui trình công nghệ.
Quá trình công nghệ hợp lí phải thỏa
mãn các yêu cầu: độ chính xác gia công,
độ nhám bề mặt, độ chính xác hình học
và độ chính xác vị trí tương quan giữa
các chi tiết.
10/14/13

8

4.

Các thành phần của quá trình công nghệ.
a. Nguyên công:
• Hòan thành liên tục
• Tại một vị trí làm việc
Ví dụ:

10/14/13

9

4.

Các thành phần của quá trình công nghệ.
b. Gá:
 Hòan thành trong một lần gá đặt một hoặc
nhiều chi tiết cùng lúc
 Một nguyên công có một hay nhiều lần gá
c. Vị trí:
 Xác định vị trí gia công so với máy, dụng cụ
cắt hay đồ gá
 Một lần gá có thể có một họac nhiều vị trí
 Nên giảm số làn gá đặt, kết hợp một lần gá
có nhiều vị trí để giảm sai số gá đặt
10/14/13

10

4.

Các thành phần của quá trình công nghệ.
d. Bước:
là đơn vị của nguyên c...
10/14/13
1
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN V
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1. Khái niệm về quá trình hình thành sản phẩm
cơ khí:
Khái niệm sản phẩm cơ khí:
Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí.
Công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế tạo máy - Người đăng: bonluongvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Công nghệ chế tạo máy 9 10 660