Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chế tạo máy 2

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!

!"

"

#$ %

&' (

!
"
'
*
!
1
#
5

#
*

+

,

! # $

!

%
&
-

2
!
%/

#
-

#

4

!
,

5

%/

#

-

% $

"

%

&

!

(

.

/

3
,
$
" 2% )
'&
" 2%
!

!

)

!

& 0
!

2

&
!

"

!

%

%

)

)

')

2!
α7
' 9:; *
)
=
> 9 :&:?

62 ' ,')
8
*
' ,') ⇒

7A
B *
#
,

/
+
#
∆

#
9

/
)E>

!
#
&8
> F9 ?&GHD
; >I H

"

!
2

&

# $

<

&)

: :@&

*
!

/
)C

)

= ;)
D E) %

#

!
B *

+
)
!
) D
∆ J9 Eδ 7 δK H
Eδ 7 δK H F9
δD
#
%
*
&
δKD
#
#
*
> D L
%
*
>I D L
#
*
7A
#
M +
!
/)
M +
)
!
# $
2
! D
7N
*
7A
)
7 M )C
* )
7N
<
)
7M
)
&
7O
)
N =
#
)
*
+
,)C
*
!
7A
<
N
<
62
! #
#
4
&
O/ @: 7 Q
N
<
> 9 :&RQ ; :&Q?
7 O/
1
)C
3 %
O/ @: ; Q
6% #
% !β
!
*
&
62 %,>I " %
!
%
B *
%
=
3 #
/
&

O/

@: 7QD '% T

)

;#

"
$

/

)E>

7 >I H&

&
&
&
2
!

=
#

!#

% #

$
*
!

P

!

%

/

#
&
#

)

S

:&G

,

+

!
β

!
)C

)C

*

C
!

%/

+

)

P

"

)C
&

!

# $

2

)

#

=

!
H '% T
H '% T
H '% T
H M )C

#

)
# )
)
*
!

#
%

3

"

!
#

*

71
1 $
T7 6C
L
B

+

4

% !)

*

%

2
%

C

(

2
(

.

#
!
M
E@: ; @H
(
L /
)
*
U > 9 : @ : :G
>

@7 B *
!
7B *

+

!

E1
"
C

!

%
#

#

& &&&H
2

/

&
!

#

!2

=

&
"

C

R

:V

*

D

=

-

% !

%

!

0
+

* &
O/

7B *

@: ; VD B *

+

* &

+
B *

-

!

D

2

!

%

2

2

2
!

!

2 =

)

2

&

O/
B *
6

!

G ; UG

D
% !

!

O/

G ; UG

#

!
B *
B *

)
)

?7 B *

2
D
2
O/ G ; UG

$
B *

+

*

@: ; RD S

% !

.

)C
! G ; UG

*

$
O/

O/

!

%

&

&

* &
)C

* E

!

"

!

)

C
$ &N =) 4
* H&
E@: ; R H ! / E@: ; U H

=

=

!

)

*

+

!

;
,

!

!
*

* &

#

!

!
O/ @: ; UD B *
Q7 1 ! +
$ )
N
!
)
!
!

+

* &
)

D
*

%

%

!

V7 L
7L

.
.
Z
1
N
B .#

7L

.

!#

+
+

+

$

!2

&'

!2

E@: ; W H

)

&

D
.

&

=
-

+
)

+

)

&
O/

O/ G ; URD 1
@7 AC , 3
?7 X
Q7 N
#
V7 Y $ )
G7 1
R7 X
$
U7 6
&

"

2
2)
.# )
)
11[U > 9 : ? ; : @)

&
!

!

.
"

R O/

4 &
EG ; UUH

!2

6
!
!
.
: W ; : V 2!
6
#
!
@: ; Q&M)@\U:

!

)C

)

)

=

!2
!

!

)

!
)

11[U7W > 9
& O/ E G ; UW H
)
%
@U

#

!
1
[
B 4

C

+
&

"
&

+

%

!
N

& O/

B 4
&

%
E\ ; ?:H

+

.

%

&

! 0

/dE :/G: ?A\< Z/dE R< ;AH5@ 3:AG V ZA/I<7'
E@HB 4 %
= %
&
N ! )C
%
4
)
N ! )C
!
=
!
4
!

= %

&
=

= %

=
&

E\ 7 ?@H

#

!

&
# $
D

(
/)

#

!

D
D
D

!

"

)C
)C

!

(

!
.
4

O/
=

!

=
%

B 4

4 %

!
O/

B 4
1
1

!

"

E\ ; ??H

* D

1
A !
A !

%
%

%

!

4

!

%

!
B 4

1

!
!

=

) =

=

4

*

#

2 =

)
%

4

!
%

!
O/

B 4

=

&

4 &

2

=

4
= D

O/
A

&
!

O/
8

4

E\ ; ?VH
= C
E\ ; ?GH
3 )
=&
E\ ; ?RH

&
!

+

)

#

!
1
)

%

E

E: @ ; : ?H
= # )
4
5 2
!
8 = % )

6

W

)

)

2
H
E\ ; ?U
) = % D
2...
 !"
#
 !"#$%
&'(


 ! "!
"!#$%&

'     #  % %$ !   (  ) !
*+*&
!,!-. /&0
123!
#!#4!,$2&
5%/#-"2%)!"%)
,'&
5%/#-"2%!!%)
')
62',')2!α7"!&
8*'9:;*)2#$<&)
',')=>9:&:?::@&



7A/
B*+!#*/)=;)
###/&8!)CDE)%
,>F9?&GHD
9)E>;>IH
Công nghệ chế tạo máy 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chế tạo máy 2 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ chế tạo máy 2 9 10 123