Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ chuyển gen

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thọ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng

Công nghệ gen thực vât
PLANT GENE TECHNOLOGY
PGS. TS. Nông Văn Hải
NCVCC, Phó Viện trưởng,
Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen
Viện Công nghệ sinh học
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax (04).3836322 Email: vhnong@ibt.ac.vn

Bài 2.

Hệ gen học thực vật và lĩnh vực/
bộ môn khoa học có liên quan
1.

Các khái niệm cơ bản
Gen
Hệ/ Bộ gen (nhân, lục lạp, ty thể)
Hệ gen học

1.

Các lĩnh vực/ bộ môn khoa học có liên quan
Hệ protein học
Hệ phiên mã học
Hệ trao đổi chất học
Sinh tin học
…

§Þnh nghÜa, kh¸i niÖm
Gen lµ g×?/ What is a gene?
Lodish et al. (2003) Molecular Cell Biology (5th edition).
WH Freeman & Co.

The entire nucleic sequence that is necessary for the synthesis
of a functional polypeptide or RNA…
Tr×nh tù nucleic (acid) trän vÑn cÇn thiÕt cho sù tæng hîp
mét polypeptide chøc n¨ng hoÆc RNA…

DNA/RNA

CÊu tróc ph©n tö cña ®êng Ribose vµ Deoxyribose

Tr¹ng th¸i tù nhiªn

Tr¹ng th¸i biÕn tÝnh sîi ®¬n

Tr¹ng th¸i l¹i tÝnh

CÊu tróc gen tÕ bµo nh©n s¬ (Prokaryotes)
Promoter

CDS
UTR

Terminator
UTR

Genomic DNA
transcription
mRNA
translation

protein

CÊu tróc gen tÕ bµo nh©n chuÈn
(Eukaryotes)
5’ - Promoter

Exon1
UTR

Gen thêng
bÞ ng¾t
qu·ng bëi
1 hay
nhiÒu
®o¹n chÌn
(introns):

Exon2
Intron1

Terminator – 3’
UTR

transcription
Poly A

translation

protein

Definitions of DNA Sequencing (on the Web)
§inh nghÜa: x¸c ®Þnh/ ph©n tÝch/ gi¶i tr×nh tù gen (trªn m¹ng)
• The experimental process of determining the nucleotide sequence of a region
of DNA…

• Determining the exact order of the base pairs in a segment of DNA.

• Procedures for determining the nucleotide sequence of a DNA fragment.

• Analysis of the sequence of building blocks of hereditary information.

• The process of determining the order of nucleotide bases in a DNA molecule.


LuËn thuyÕt (lý thuyÕt) trung t©m cña Sinh häc ph©n tö
The Central Dogma of Molecular Biology

DNA

• Do Francis Crick ®Ò
Francis Crick
xuÊt n¨m 1958 ®Ó m«
t¶ dßng th«ng tin di
truyÒn trong tÕ bµo

DNA

• Th«ng tin di truyÒn
chøa ®ùng trong DNA
®îc chuyÓn t¶i ®Õn
RNA vµ tõ RNA ®Õn
protein
RNA

Protein

• Qua h¬n 4 thËp kû
ph¸t triÓn cña Sinh häc
ph©n tö, luËn thuyÕt (lý
thuyÕt) trung t©m nµy
®îc söa ®æi nhiÒu lÇn

Virus
RNA...
Bài giảng
Công nghệ gen thực vât
PLANT GENE TECHNOLOGY
PLANT GENE TECHNOLOGY
PGS. TS. Nông Văn Hải
PGS. TS. Nông Văn Hải
NCVCC, Phó Viện trưởng,
Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen
Viện Công nghệ sinh học
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax (04).3836322 Email: vhnong@ibt.ac.vn
Công nghệ chuyển gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ chuyển gen - Người đăng: Nguyễn Hữu Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ chuyển gen 9 10 769