Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ CNC

Được đăng lên bởi dacduy89
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 4788 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung
A) Chu n b l p trình.
B) Mã l nh G.
C) Mã l nh M.
D) Mã l nh T,S và M.
E) Mã l nh D và H.
F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A
Chu n b l p trình
1.

Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng
g i là “l p trình “.
B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th
thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay
m t thao tác máy tính ?.Nói chung
chương trình là m t t p h p các kh i l nh
ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c
là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công
vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.

O0001
G91 G28 Z0 T9001
M06
N1
G90 G00 G54 X90.0 Y105.0;
G43 Z30.0 H01 S440 T5002;
M03;
G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t
chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a
máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c
chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u
khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u
khi n b ng chương trình.
Chương trình ñư c l p b ng các ký t và
ch s . Hình nh bên trái minh ho m t
ño n chương trình.
N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày
nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương
trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương
trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ
ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn.
Ngư i l p chương trình ph i:
1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t.
2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp
gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

2

Pragramming manual for CNC in Mill

xác.
Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u
ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay
dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát
sinh trong quá trình gia công.
Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng.
Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy
ñang s d ng.
Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

4.
5.
6.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p
m t chương trình ?
1. Ki m tra b n v ñ xác
ñ nh yêu c u gia công. B n
v ph i ñư c ki m tra k ñ
hi u ñư c các yêu c u c n
thi t.
2. Phân tích các ph n gia
công, xác ñ nh ñ gá và
d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng
c

1

Phay m t

02

ñ u
2

Khoan

03

M t s ngư i t o chương trình ngay
khi v a ñ c xong b n v . S nóng...
Pragramming manual for CNC in Mill
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry
1
Ni dung
A) Chun b lp trình.
B) Mã lnh G.
C) Mã lnh M.
D) Mã lnh T,S và M.
E) Mã lnh D và H.
F) Chương trình ví d.
công nghệ CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ CNC - Người đăng: dacduy89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
công nghệ CNC 9 10 418