Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ cọc khoan nhồi

Được đăng lên bởi trungkienabk
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái quát công nghệ
cọc khoan nhồi
Các bước thi công
Một số sự cố khi thi công
Kiểm tra chất lượng cọc
Giới thiệu công nghệ mở rộng làm sạch và bơm
vữa xử lý ñáy cọc

Nguyen Duc Manh

4/5/2008

1

I. Các bước thi công
1.

Chuẩ
Chuẩn bị
bị thi công

2.

Công tác
tác ñịnh vị, hạ ống vách

3.

Công tác khoan tạo
tạo lô

4.

Công tác
tác cốt thép
thép

5.

Công tác
tác ñô bê tông

6.

Rút ống vách và lấp ñầu cọc

7.

Kiể
Kiểm tra,
tra, nghiệ
nghiệm thu

4/5/2008

Nguyen Duc Manh

2

1

Sơ ñồ công nghệ thi công cọc khoan nhồi
L¾p r¸p c¬ giíi, ®Þnh
vÞ vµ c©n chØnh m¸y

Thi c«ng h¹ èng v¸ch

B¬m cÊp Bentonite

4/5/2008

§æ bª t«ng
cäc vµ san
lÊp bÒ mÆt

Khoan ®Õn
cao ®é ®¸y
cäc

Thæi röa,vÐt
cÆn l¾ng vµ
thay dd míi

CÈu h¹ l¾p
lång h¹ cèt
thÐp

ChuÈn bÞ
®iÒu chÕ dd

Xö lý
Bentonite ®Ó
t¸i sö dông

Th¶i cÆn
l¾ng

Nguyen Duc Manh

L¾p èng ®æ
bª t«ng

3

1. Công tác chuẩn bị
•
Nghiên cứu kĩ các tài liệu thiết kế kĩ thuật, quy trình công
nghệ, tài liệu khảo sát ñịa chất công trình, các công trình ngầm trong
mặt bằng thi công như ñiện, cáp quang, hệ thống thoát nước, cấp
nước...
•
Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác ñịnh vị chí các tim
mốc, hệ trục công trình, ñường vào, hệ thống ñặt các thiết bị cơ sở,
khu vực thi công lồng thép, kho các công trình phụ trợ. Các cán bộ
kĩ thuật phải nắm chắc hồ sơ thiết kế cọc như ñịa chất công trình,
ñường kính, cấu tạo cốt thép, ñáy cọc ñáy ñài, cao ñộ cắt cọc cấu tạo
ống siêu âm...
•
Căn cứ vào các thiết bị có sẵn ñã ñược duyệt lập tiến ñộ thi
công chi tiết cho từng cọc ñảm bảo theo ñúng yêu cầu bên A và tư
vấn giám sát từ ñó lập tiến ñộ thi công tổng thể và sơ ñồ khoan cho
toàn bộ khu cọc.
4/5/2008

Nguyen Duc Manh

4

2

•
Chuẩn bị các bảng biểu nhật kí công trường theo dõi quá
trình thi công và chất lượng thi công.
•
Chuẩn bị ñầy ñủ thiết bị máy móc kiểm tra ñộ sụt của bê
tông, kiểm tra dung dich bentonite.
•
Hệ thống cung cấp ñiện phải an toàn và ñáp ứng ñược công
suất của máy móc thiết bị thi công.
•
Kiểm tra và ñảm bảo chắc chắn tất cả các thiết bị trong tình
trạng hoạt ñộng tốt và sẵn sàng làm việc.
•
Vị trí của máy phải an toàn chắc chắn và thuận tiện.

4/5/2008

Nguyen Duc Manh

5

2. ðịnh vị, hạ ống vách
Ống vách có tác dụng bảo
vệ thành hố khoan tránh
trường hợp sập lở ñất bề
mặt khi thi công, ñồng thời
tạo ñiều kiện thuận lợi cho
việc neo giữ cốt thép.
Ống vách phải ñược giữ
thẳng ñứng, chắc chắn
không bị xô lệch, trượt
trong quá trình thi công.

Bóa rung
thuû lùc

èng v¸ch dÉn h−íng

4/5/2008

Nguyen Duc Manh

6
...
1
4/5/2008
1Nguyen Duc Manh
Kh
Kh
á
á
i
i
qu
qu
á
á
t
t
công
công
ngh
ngh
c
c
c
c
khoan
khoan
nh
nh
i
i
C
C
á
á
c
c
c
c
thi
thi
công
công
M
M
t
t
s
s
s
s
c
c
khi
khi
thi
thi
công
công
Ki
Ki
m
m
tra
tra
ch
ch
t
t
ng
ng
c
c
c
c
Gi
Gi
i
i
thi
thi
u
u
công
công
ngh
ngh
m
m
r
r
ng
ng
l
l
à
à
m
m
s
s
ch
ch
v
v
à
à
bơm
bơm
v
v
a
a
x
x
ñ
ñ
á
á
y
y
c
c
c
c
4/5/2008
2Nguyen Duc Manh
I.
I.
C
C
á
á
c
c
c
c
thi
thi
công
công
1.
1.
Chu
Chu
n b
n b
thi
thi
công
công
2.
2.
Công
Công
c
c
ñ
ñ
nh
nh
v
v
,
,
h
h
ng
ng
v
v
á
á
ch
ch
3.
3.
Công
Công
t
t
á
á
c
c
khoan
khoan
tạ
tạ
o
o
4.
4.
Công
Công
c
c
c
c
t
t
thé
thé
p
p
5.
5.
Công
Công
c
c
ñô
ñô
tông
tông
6.
6.
R
R
ú
ú
t
t
ng
ng
v
v
á
á
ch
ch
v
v
à
à
l
l
p
p
ñ
ñ
u
u
c
c
c
c
7.
7.
Ki
Ki
m
m
tra
tra
,
,
nghi
nghi
m
m
thu
thu
công nghệ cọc khoan nhồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ cọc khoan nhồi - Người đăng: trungkienabk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
công nghệ cọc khoan nhồi 9 10 657