Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑAÏI HOÏC QUC GIA THNH PHOÁ H CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA
Nguyn Ñöùc n (chuû bieân) - Voõ Trng Cang
COÂNG NGHEÄ ÑOÙNG VAØ
SÖÛA CHÖÕA TAØU THUÛY
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HC QUOÁC GIA
THAØNH PHOÁ H CHÍ MINH - 2003
Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy 9 10 608