Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ đúc

Được đăng lên bởi thu-nguyen-van1
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bïi quang bÝnh

vËt liÖu lµm khu«n
(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )

hµ néi 2001
1

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa c¬ khÝ

§Ò c-¬ng gi¸o tr×nh

vËt liÖu lµm khu«n

(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )

hµ néi 2001
2

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
phßng ®µo t¹o

Ngµy

phª duyÖt
th¸ng

n¨m 2001

gi¸m ®èc häc viÖn

§Ò c-¬ng gi¸o tr×nh

vËt liÖu lµm khu«n

(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )

hµ néi 2001
3

®Ò c-¬ng
Ch-¬ng më ®Çu
Ch-¬ng 1.

vËt liÖu lµm khu«n
1.1. C¬ së ho¸ lý cña lý thuyÕt vÒ c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu lµm khu«n
1.1.1. §é ph©n t¸n cña c¸t vµ ®Êt sÐt lµm khu«n

1.1.2. Lùc ph©n tö ë bÒ mÆt ph©n giíi gi÷a c¸c pha

1.1.3. Tæ chøc vµ tÝnh chÊt cña c¸c líp bÒ mÆt ph©n giíi gi÷a c¸c pha
1.1.4. Sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc trong c¸c hÖ ph©n t¸n

1.2. C¸t lµm khu«n

1.2.1. Thµnh phÇn kho¸ng chÊt cña c¸t lµm khu«n
1.2.2. Thµnh phÇn ®é h¹t

1.2.3. Thµnh phÇn ®Êt sÐt cña c¸t lµm khu«n

1.2.4. Nh÷ng tÝnh chÊt c«ng nghÖ vµ c¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh
1.2.5. Ph©n lo¹i c¸t lµm khu«n

1.2.6. C¸c vËt liÖu lµm khu«n chÞu löa cao

1.3. ChÊt dÝnh

1.3.1. §Êt sÐt lµm khu«n

1.3.2. C¸c chÊt dÝnh kh¸c

1.4. VËt liÖu phô lµm khu«n

1.4.1. VËt liÖu chèng ch¸y dÝnh c¸t

1.4.2. VËt liÖu phô cã t¸c dông b¶o vÖ

1.4.3. VËt liÖu phô cã tÝnh chÊt nhiÖt lý ®Æc biÖt
1.4.4. ChÊt xóc t¸c ®«ng r¾n
1.4.5. ChÊt gi¶m ®é nhít
1.4.6. ChÊt t¹o bät

1.4.7. ChÊt lµm t¨ng thêi gian sèng cña hçn hîp lµm khu«n
4

1.4.8. ChÊt hoµ tan

1.4.9. ChÊt æn ®Þnh huyÒn phï

1.4.10. ChÊt phô thªm lµm t¨ng tÝnh dÎo, tÝnh lón cña khu«n, ruét
1.4.11. Nh÷ng chÊt thªm ®Æc biÖt

Ch-¬ng 2

. Hçn hîp lµm khu«n

2.1. §¹i c-¬ng vµ ph©n lo¹i

2.2. TÝnh chÊt c«ng nghÖ cña hçn hîp lµm khu«n
2.3. Hçn hîp c¸t sÐt

2.3.1. Hçn hîp lµm khu«n t-¬i kh«ng ho¸ cøng
2.3.2. Hçn hîp lµm khu«n kh«
2.3.3. Hçn hîp c¸t ®Öm

2.3.4. Quy tr×nh chuÈn bÞ hçn hîp c¸t - ®Êt sÐt
2.3.5. Hçn hîp khu«n b¸n vÜnh cöu

2.3.6. Hçn hîp khu«n ph¸t nhiÖt vµ c¸ch nhiÖt

2.4. Hçn hîp lµm khu«n, ruét tù ®«ng cøng kh«ng qua nung nãng
2.4.1. Hçn hîp ®«ng r¾n dïng khÝ CO2

2.4.2. Hçn hîp tù ®«ng r¾n d¹ng dÎo

2.4.3. Hçn hîp bét nh·o tù ®«ng r¾n
2.5. Hçn hîp c¸t - nhùa ®«ng r¾n nguéi
2.5.1. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa cacbamit
2.5.2. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa cacbamit - furan
2.5.3. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa fªnolphoocmandehi
2.5.4. Hçn hîp ®«ng r¾n nguéi trªn c¬ së nhùa fªnol furan
2.6. Hçn hîp lµm ruét ®«ng r¾n qua sÊy
2.6.1....
1
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bïi quang bÝnh
t liÖu lµm khu«n
(dïng cho ®µo t¹o §¹i häc chuyªn ngµnh ®óc - nhiÖt luyÖn )
hµ néi 2001
công nghệ đúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ đúc - Người đăng: thu-nguyen-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
công nghệ đúc 9 10 882