Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ đúc hẫng cầu Cẩm Lệ

Được đăng lên bởi trungdungx3
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 1 lần
c«ng nghÖ thi c«ng dÇm hép btct d..l
tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng i
C«ng ty cÇu 12
***
c«ng nghÖ thi c«ng
dÇm hép liªn tôc b.t.c.t.d..l. b»ng
ph¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng
(cÇu cÈm lÖ)
Biªn so¹n : Ph¹m Xu©n Thuû
HiÖu ®Ýnh : Ph¹m Hoµng H¶i
Hµ néi, 2001
0
Công nghệ đúc hẫng cầu Cẩm Lệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ đúc hẫng cầu Cẩm Lệ - Người đăng: trungdungx3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Công nghệ đúc hẫng cầu Cẩm Lệ 9 10 649