Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ ENZYME

Được đăng lên bởi haha cười
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3820 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG NGH ENZIM

GVC: Ths. Tr n Xuân Ng ch

cl c
Ch ng 1:
NGUYÊN LI U THU ENZIM VÀ PHÂN B ....................................................................3
1.1. Ngu n ng v t:........................................................................................................................................3
1.2. Ngu n g c th c v t:..................................................................................................................................4
1.3. Ngu n vi sinh v t:......................................................................................................................................4
Ch ng 2:
N XU T CÁC CH PH M ENZIM T VI SINH V T............................................5
2.1.
u hoà quá trình sinh t ng h p enzim trong môi tr ng nuôi c y vi sinh v t..............................5
2.2. Tuy n ch n và c i t o gi ng vi sinh v t cho enzim có ho t l c cao:...............................................11
2.3. Ph ng pháp b o qu n gi ng vi sinh v t :..........................................................................................12
2.4. Môi tr ng nuôi c y vi sinh v t sinh t ng h p enzim:......................................................................13
2.5. Các ph ng pháp nuôi c y vi sinh v t:................................................................................................17
2.6. Tách và làm s ch ch ph m enzym :....................................................................................................22
Ch ng 3:
THU T S N XU T CH PH M T H T C C N Y M M (MALT).........24
3.1. Nguyên li u i m ch:............................................................................................................................24
3.2. Làm s ch và phân lo i h t:.....................................................................................................................25
3.3.
a, sát trùng và ngâm h t:....................................................................................................................26
3.4.
y m m:.................................................................................................................................................28
3.5.
y malt:....................................................................................................................................................34
3.6. Tách m m, r , b o qu n malt:...............................................................................................................37
3.7.
thu t s ...
CÔNG NGH ENZIM GVC: Ths. Trn Xuân Ngch
Trang: 1
c lc
Chng 1: NGUYÊN LIU THU ENZIM PHÂN B....................................................................3
1.1. Ngun ng vt:........................................................................................................................................3
1.2. Ngun gc thc vt:..................................................................................................................................4
1.3. Ngun vi sinh vt:......................................................................................................................................4
Chng 2: N XUT C CH PHM ENZIM T VI SINH VT............................................5
2.1. u hoà quá trình sinh tng hp enzim trong môi trng nuôi cy vi sinh vt..............................5
2.2. Tuyn chn ci to ging vi sinh vt cho enzim hot lc cao:...............................................11
2.3. Phng pháp bo qun ging vi sinh vt :..........................................................................................12
2.4. Môi trng nuôi cy vi sinh vt sinh tng hp enzim: ......................................................................13
2.5. Các phng pháp nuôi cy vi sinh vt:................................................................................................17
2.6. Tách và làm sch ch phm enzym :....................................................................................................22
Chng 3:  THUT SN XUT CH PHM T HT CC NY MM (MALT).........24
3.1. Nguyên liu i mch:............................................................................................................................24
3.2. Làm sch và phân loi ht:.....................................................................................................................25
3.3. a, t trùng và ngâm ht:....................................................................................................................26
3.4. y mm:.................................................................................................................................................28
3.5. y malt:....................................................................................................................................................34
3.6. Tách mm, r, bo qun malt:...............................................................................................................37
3.7.  thut sn xut mt s loi malt c bit:.........................................................................................38
Chng 4: N XUT ENZIM T THC VT..................................................................................40
4.1. n xut ureaza tu ra:.....................................................................................................................40
4.2. Thu nhn bromelain t da:..................................................................................................................40
Chng 5: ENZIM CNH.......................................................................................................................44
5.1. Gii thiu chung:......................................................................................................................................44
5.2. t s phng pháp ch yu ch to enzim cnh :......................................................................44
5.3. t s liên kt trong vic cnh enzim. ............................................................................................45
5.4. nh hng ca s cnh n hottính ca enzim...........................................................................46
5.5. Các reactor cha enzim cnh:...........................................................................................................48
5.6. . S dng enzim cnh trong y hc và trong công nghip:.............................................................50
Chng 6: GII THIU MT S LOI ENZIM CH YU KH NNG NG
NG 55
6.1. Amylaza....................................................................................................................................................55
6.2. Proteaza.....................................................................................................................................................58
6.3. Pectinaza....................................................................................................................................................60
6.4. Xenluloza:.................................................................................................................................................64
CÔNG NGHỆ ENZYME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ ENZYME - Người đăng: haha cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
CÔNG NGHỆ ENZYME 9 10 118