Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ enzyme

Được đăng lên bởi gadauto1508
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM
Khoa Công nghệ Sinh học
**************************

HIAST

CÔ NG NG H Ệ E NZ YM E
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

CBDG: ThS. Lê Thanh Hải

TPHCM, 03/2013

i

CÔNG NGHỆ ENZYME
MỤC LỤC

1.

MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 1
1.1.

Lịch sử nghiên cứu và phát triển công nghệ enzyme........................................................ 1

1.2.

Khái niệm về enzyme........................................................................................................ 2

1.2.1.

Bản chất sinh học của enzyme ................................................................................... 3

1.2.2.

Bản chất hóa học của enzyme.................................................................................... 4

1.2.3.

Cấu trúc của enzyme.................................................................................................. 5

1.3.

Cơ chế tác dụng của enzyme............................................................................................. 7

1.3.1.

Cơ chế xúc tác của enzyme ....................................................................................... 7

1.3.2.

Năng lượng xúc tác .................................................................................................... 8

1.3.3.

Sự tạo thành phức hợp enzyme – cơ chất .................................................................. 8

1.3.4.

Động học của phản ứng enzyme................................................................................ 9

1.3.5.

Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng enzyme .......................................................... 10

1.3.5.1.

Nhiệt độ ............................................................................................................ 10

1.3.5.2.

pH ..................................................................................................................... 11

1.3.5.3.

Chất kìm hãm ................................................................................................... 11

1.3.5.4.

Chất hoạt hóa .................................................................................................... 12

1.3.6.
1.4.

Phân loại enzyme ............................................................................................................ 13

1.4.1.

Danh pháp quốc tế của enzyme .............................................................................
Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM
Khoa Công nghệ Sinh học
**************************
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
E
E
N
N
Z
Z
Y
Y
M
M
E
E
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
CBDG: ThS. Lê Thanh Hải
HIAST
TPHCM, 03/2013
Công nghệ enzyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ enzyme - Người đăng: gadauto1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Công nghệ enzyme 9 10 272